ZARZĄDZENIE NR VIII/2055/2022

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

z dnia  27 października 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2022  r., poz. 559) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze. zm.)

 

zarządzam , co następuje:

                                                                       

 • 1.

 

 1. Przeznacza się na wynajem na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujący lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne Gminy Miasta Rzeszów, położony w budynku Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj.
 2. w budynku ROSiR przy ul. Pułaskiego 13, KW nr RZ1Z/00016164/8, działka ew. nr 869/18
 3. Lokal, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, określono szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23a, a ponadto na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl)  oraz w prasie lokalnej.

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

          Konrad Fijołek         

 

 

 

 

 

 


 

Zał.nr 1 do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nr VIII/2055/2022

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH  DO WYNAJMU

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali położonych w Rzeszowie, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomości

Opis lokalu oraz jego powierzchnia                     w m2

Wysokość czynszu zł netto wg. stawki uzyskanej w przetargu za m²

 

Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania

Okres najmu

1.        

Budynek ROSiR

przy ul. Pułaskiego 13

działka ew. nr 869/18

 KW  nr RZ1Z/0016164/8

 

Lokal użytkowy

Pow. 357,00

Stawka wywoławcza

7,00

Prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji

Do trzech lat

Waloryzacja co roku, zgodnie ze średniorocznym wzrostem wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni , ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca każdego roku.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego Urzędu, tj. od dnia 02.11.2022  r. do dnia 22.11.2022 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

Link do informacji na stronie BIP

ZARZĄDZENIE NR VIII/2045/2022

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 z dnia 24 października 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie  gminnym                   ( t.j.  Dz. U. z 2022  r., poz. 559) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

 

zarządzam , co następuje:

                                                                       

 • 1.

 

 1. Przeznacza się na wynajem na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne Gminy Miasta Rzeszów administrowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest położony w:
 2. budynku przy ul. Pułaskiego 13, KW nr RZ1Z/00016164/8, działka ew. nr 869/19 obręb 207
 3. Lokal określono szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23a, a ponadto na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl)  oraz w prasie lokalnej.

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                            Prezydent Miasta Rzeszowa

 

                                   Konrad Fijołek

 

Loading...

 

 

 

 

Link do informacji na stronie BIP

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania