ZARZĄDZENIE Nr VIII/1249/2021 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 marca 2021

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z poźn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przeznacza się do wynajmu na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Rzeszowie przy ul. Jałowego 23A określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Ks. Jałowego 23A, a także na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl), www.bip.um.rzeszow.pl.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Marek Bajdak

 


Zał.nr I do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VIII/1249/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali położonych w Rzeszowie przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym

 

LP. Położenie lokalu Oznaczenie nieruchomościOpis lokalu oraz jego powierzchnia w m2Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowaniaUwagi
1.Budynek przy ul. Jałowego 23AObręb, działka ewidencyjna nr 207,869/19, KW RZ1Z/00016164/8Lokal położony na parterze,
Pow. 31,05 m2, stan dobry
Prowadzenie
działalności
gastronomicznej
Czynsz za sezon płatny w ratach miesięcznych. Do
czynszu doliczone zostaną opłaty za media i oplata
za wywóz nieczystości. Najemca zobowiązany
będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości
i gruntu za okres prowadzonej działalności
gospodarczej z wykorzystaniem w/w. części
nieruchomości.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, tj.od dnia 03.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

 

Zarządzenie i załącznik do pobrania w wersji PDF

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania