Zarządzenie nr VIII/2008/2022

prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 13.09.2022

 

w sprawie ogłoszenia wykazu działek użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas określony

Loading...

Loading...

 

ZARZĄDZENIE NR VIII/1880/2022 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Przeznacza się na wynajem na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej następujące lokale .· użytkowe położonych w nieruchomościach, stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Rzeszów i oddanych w trwały zarząd Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj.:
a)    w budynku przy ul. Wyspiańskiego 22, zlokalizowanym na działkach nr: 412/35 - KW nr
RZlZ/00209772/2, 412/38 - KW nr RZlZ/00107823/1 , 412/14, 412/16, 412/22 - KW nr
RZlZ/00107823/1 w obrębie 214
2.    Lokale, o których mowa w ustępie poprzedzającym określono szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23a, a ponadto na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl) oraz w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zał.nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa
    Nr  VIII/1880/2022
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

 

Stosownie do art. 3 5 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr LXIV/1380/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. Prezydent Miasta Rzeszowa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali położonych w Rzeszowie przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

Lp.

Położenie

Oznaczenie

Opis lokalu

Wysokość

Przeznaczenie

Okres

 

lokalu

nieruchomości

oraz jego

czynszu w zł.

lokalu i sposób

najmu

 

 

 

powierzchnia

netto za m-c

jego

 

 

 

 

wm2

 

zagospodarowania

 

1.

Rzeszów,

Działki nr : 412/3 5

Lokal

Bezprzetargowo,

Prowadzenie

Do

 

Wyspiańskiego

-KW nr

użytkowy

Kwota: 2989,24

działalności z

trzech

 

22

RZ 1 Z/00209772/2,

Pow. 581,39

zakresu sportu i

lat

 

 

412/38 - KW nr

 

 

rekreacji przez

 

 

 

RZlZ/00107823/1

 

 

CWKS Resovia

 

 

 

, 412/14, 412/16,

 

 

Rzeszów SA

 

 

 

412/22- KW nr

 

 

35-111 Rzeszów,

 

 

 

RZ 1Z/00107823/1

 

 

ul. Wyspiańskiego

 

 

 

w obrębie 214

 

 

22

 

 

 

 

 

 

NIP: 8133852255

 

2.

Rzeszów,

Działki nr: 412/35

Lokal

Bezprzetargowa,

Prowadzenie

Do

 

Wyspiańskiego

-KWnr

użytkowy

Kwota: 405,68 zł

działalności z

trzech

 

22

RZ 1 Z/00209772/2,

Pow. 36,87

 

zakresu sportu i

lat

 

 

412/38 - KW nr

 

 

rekreacji przez

 

 

 

RZlZ/00107823/1

 

 

Stowarzyszenie

 

 

 

, 412/14, 412/16,

 

 

Kultury Fizycznej

 

 

 

412/22-KW nr

 

 

CWKS Resovia

 

 

 

RZIZ/00107823/1

 

 

35-111 Rzeszów,

 

 

 

w obrębie 214

 

 

ul. Wyspiańskiego

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

NIP: 8131008756

 

Waloryzacja co roku, zgodnie ze średniorocznym wzrostem wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni , ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca każdego roku.

Wykazten wywiesza sie na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzedu, tj. od dnia 08.07.2022 r.  do dnia 28.07.2022 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  osobowego  w trybie  przetargu publicznego

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów,  na podstawie § 23  ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza pierwszy przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów,  w dniu 7.04.2022 r. godz. 10.00.

 1. Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód oraz cena wywoławcza:

Przedmiotem sprzedaży są dwa samochody:

 • Samochód ciężarowy  PEUGEOT PARTNER  nr. rej. RZ 26226 rok produkcji 2002, pojemność silnika 1360 cm3  benzyna, przebieg 161 071 km (w ciągłym użytkowaniu).  Cena wywoławcza 4671,00 zł brutto (słownie cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden zł.).
 • Samochód osobowy LUBLIN II  nr. rej. RWD 7985 rok produkcji 1998, pojemność silnika 2198 cm3  benzyna, przebieg 97 720 km (w ciągłym użytkowaniu).  Cena wywoławcza  4 262,00 zł brutto (słownie cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa zł.).

Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie,  telefonicznie pod numerem (17) 748 15 21 w dni robocze w godzinach  09:00 do 14:00.

 1. Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu, tj. 467,10 zł dla samochodu PEUGEOT PARTNER oraz 426,20 zł dla samochodu LUBLIN II. Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie o numerze:

 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469

w terminie: do daty ważności ogłoszenia

z dopiskiem „Zakup samochodu osobowego PEUGEOT PARTNER” lub „Zakup samochodu osobowego LUBLIN II”.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona  w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;
 • oferowaną  cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • dowód wniesienia wadium.
 1. Termin,  miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów  do dnia 7.04.2022 r. do godz. 9.00   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu osobowego nie otwierać przed 7.04.2022 r. do godz.10:00". 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.

Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.
Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę  na okres  do 3 miesięcy :

-części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Rzeszowa, zlokalizowanej przy ul. Kwiatkowskiego  w obrębie  Kąpieliska Miejskiego, składającej się z części działki 730/11, 730/13 i 730/15 obręb 211, KW  nr RZ1Z/00151178/7, z przeznaczeniem na ustawienie pawilonów handlowych/food trucków, itp.

Przedmiotem przetargu będą stanowiska na ustawienie pawilonów handlowych /food trucków o pow. ok. 35 m² każdy. Każde stanowisko będzie przedmiotem odrębnego przetargu (II etap).

Dzierżawa zawarta będzie na okres tzw. sezonu w okresie od 11 czerwca do 4 września 2022r.

Wysokość wadium: 500 zł

Etap I –składanie koncepcji (wizualizacji) pawilonu handlowego/food trucka, zgodnej z wytycznymi Komisji ds. Estetyki Przestrzennej Urzędu Miasta Rzeszowa:

 1. Kolorystyka pawilonów powinna być jednolita, w neutralnych barwach.
 2. Dopuszcza się umieszczenie na pawilonie grafiki identyfikującej markę, lub produkt o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni frontowej (handlowej) pawilonu/ food trucka.
 3. Dopuszcza się umieszczenie menu w formie tablicy o maksymalnym formacie A2 na pawilonie/ food trucku. Wyklucza się możliwość ustawiania przenośnych tablic menu wokół pawilonu/ food trucka.
 4. Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamowych wolnostojących wokół pawilonu/ food trucka ani na pawilonie/ food trucku (np. banery, tablice, litery przestrzenne na pawilonie i dachu).
 5. Należy zapewnić jeden pojemnik na śmieci w obrębie punktu handlowego /food trucka, w kolorze zbliżonym do koloru pojazdu.
 6. Nie dopuszcza się lokalizowania wolnostojących/otwartych miejsc wydawania napojów i posiłków, np. otwarte grille, paleniska, nalewaki.
 7. Oferent powinien wskazać w koncepcji wymiary oferowanego pawilonu/ food trucka.

Koncepcję (wizualizację)  pawilonu handlowego /food trucka uczestnik przetargu powinien dostarczyć do sekretariatu ROSiR pokój nr. 7 przy ul. Ks. J. Jałowego 23A  do dnia 18.03.2022r. do godziny 15.00 celem jej akceptacji. O ewentualnej akceptacji oferenci zostaną poinformowani przed drugim etapem przetargu.

Etap II –przetarg ustny (licytacja)

Do drugiego etapu dopuszczeni zostaną oferenci, których  koncepcja pawilonu handlowego /food trucka zostanie zaakceptowana. O terminie Etapu II zostaną oni poinformowani drogą mailową na wskazany przez oferenta adres.

Kwota wywoławcza czynszu netto wynosi : 1200 zł/ 1 miesiąc / 1 stanowisko, przy czym każde stanowisko będzie licytowane odrębnie.

Do zaproponowanej stawki czynszu będzie doliczone 23 % podatku VAT. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest uiścić bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Rzeszowa należny podatek od nieruchomości za dzierżawiony grunt. Nieruchomość nie posiada dostępu do mediów. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z odbiorcą nieczystości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez oferentów dopuszczonych do II etapu (przetarg) wadium w terminie do godziny 14.00 dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ROSiR 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469 tytułem ,,Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę powierzchni na Kąpielisku Miejskim’’.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty określone  w Regulaminie Przetargów ROSiR.  Komplet dokumentów oferenci dopuszczeni do drugiego etapu powinni  dostarczyć do siedziby ROSiR do dnia  poprzedzającego przetarg do godz.10.00

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami (w tym czynszowymi) na rzecz Miasta Rzeszowa.

Informacje o przetargu można uzyskać w godz. 9.00-14.00 w sekretariacie ROSiR ul. ks. Jałowego 23A  tel. 017 748 15 15. W terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić kwotę czynszu uzyskaną w przetargu i zawrzeć umowę dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu za pierwszy miesiąc dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu, lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie - PDF

Wzór umowy - DOC

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.
Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę  na okres  do 3 miesięcy :

- części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Rzeszowa, zlokalizowanej przy ul. Jałowego  w obrębie  basenów otwartych o powierzchni łącznej 160 m² i składającej się z części działki 869/19 obręb 207, KW  nr RZ1Z/00016164/8, z przeznaczeniem na usytuowanie pojazdów  typu food truck oferujących usługi gastronomiczne.

Przedmiotem przetargu będą 4 stanowiska food truck o pow. 40m² każdy, oznaczone numerem 1,2,3 i 4 na załączniku graficznym. Każde stanowisko będzie przedmiotem odrębnego przetargu (II etap).

Dzierżawa zawarta będzie na okres tzw. sezonu w okresie od 11 czerwca do 4 września 2022r.

Wysokość wadium: 500,00zł

Etap I –składanie koncepcji (wizualizacji) food trucka, zgodnej z wytycznymi Komisji ds. Estetyki Przestrzennej Urzędu Miasta Rzeszowa:

 1. Kolorystyka pojazdów powinna być jednolita, w neutralnych, jasnych i nienasyconych barwach, preferowany kolor to ecru RAL1014, ewentualnie biały RAL9010, oraz jasnoszary RAL7035. Wyklucza się stosowanie kolorów ciemnych i nasyconych.
 2. Dopuszcza się umieszczenie na karoserii grafiki identyfikującej markę, lub produkt o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni frontowej (handlowej) pojazdu.
 3. Dopuszcza się umieszczenie menu w formie tablicy o maksymalnym formacie A2 na pojeździe. Wyklucza się możliwość ustawiania przenośnych tablic menu wokół pojazdu.
 4. Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamowych wolnostojących wokół pojazdu ani na pojeździe (np. banery, tablice, litery przestrzenne na karoserii i dachu).
 5. Należy zapewnić jeden pojemnik na śmieci w obrębie punktu gastronomicznego, w kolorze zbliżonym do koloru pojazdu.
 6. Dopuszcza się zlokalizowanie w zaakceptowanym przez ROSiR rejonie dzierżawionego terenu 2 parasoli w kolorystyce jednolitej lub np. w pasy, ale nawiązującej do kolorystyki pojazdu, bez elementów reklamowych. Wygląd parasoli powinien zostać zawarty w ww. koncepcji.
 7. Nie dopuszcza się lokalizowania wolnostojących/otwartych miejsc wydawania napojów i posiłków, np. otwarte grille, paleniska, nalewaki.

Koncepcję (wizualizację)  food trucka uczestnik przetargu powinien dostarczyć do sekretariatu ROSiR pokój nr. 7 przy ul. Ks. J. Jałowego 23A  do dnia 11.03.2022r. do godziny 15.00 celem jej akceptacji. O ewentualnej akceptacji oferenci zostaną poinformowani przed drugim etapem przetargu.

Etap II –przetarg ustny (licytacja)

Do drugiego etapu dopuszczeni zostaną oferenci, których  koncepcja food trucka zostanie zaakceptowana. O terminie Etapu II zostaną oni poinformowani drogą mailową na wskazany przez oferenta adres.

Kwota wywoławcza czynszu netto wynosi : 1000,00 zł/ 1 miesiąc / 1 stanowisko, przy czym każde stanowisko będzie licytowane odrębnie.

Do zaproponowanej stawki czynszu będzie doliczone 23 % podatku VAT. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest uiścić bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Rzeszowa należny podatek od nieruchomości za dzierżawiony grunt. Nieruchomość nie posiada dostępu do mediów (za wyjątkiem instalacji elektrycznej). Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z odbiorcą nieczystości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez oferentów dopuszczonych do II etapu (przetarg) wadium w terminie do godziny 14.00 dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ROSiR 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty określone  w Regulaminie Przetargów ROSiR.  Komplet dokumentów oferenci dopuszczeni do drugiego etapu powinni  dostarczyć do siedziby ROSiR do dnia  poprzedzającego przetarg do godz.10.00

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami (w tym czynszowymi) na rzecz Miasta Rzeszowa.

Informacje o przetargu można uzyskać w godz. 9.00-14.00 w sekretariacie ROSiR ul. ks. Jałowego 23A , tel. 017 748 15 15.  W terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić kwotę czynszu uzyskaną w przetargu i zawrzeć umowę dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu za pierwszy miesiąc dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu, lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Do pobrania:

Ogłoszenie - PDF

Wzór umowy - DOC

 

 

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania