PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul.Ks.Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM na okres do 3 lat:

 Skan dokumentu z pieczątką

 

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Sportowo - Widowiskowym przy ul. Podpromie l O w Rzeszowie, o powierzchni 626,70 m2 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1475/29, obręb 207, dla której S,1d Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW m RZlZ/00143277/2, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności z zakresu sportu i rekreacji.
·    Kwota wywoławcza czynszu netto wynosi: 7,00 zł./ m2 Wadium: 4.000,00 zł
Do zaproponowanej stawki czynszu najmu będzie doliczone 23 % podatku V AT i opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz śmieci. Podatek od nieruchomości i gruntu płatny wg obowiązujących stawek bezpośrednio do Urzędu Miasta Rzeszowa.
Otwarcie przetargu nastąpi 29 września 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie ROSiR przy ul. Ks. Jałowego 23A pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium ze wskazaniem wpłacającego w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2020 r. przelewem na konto ROSiR: PKO BP S.A. w Rzeszowie nr 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469 (decyduje data wpływu) lub w kasie ROSiR ul. Ks. Jałowego 23A.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty określone w Regulaminie Przetargów ROSiR.
W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami (w tym czynszowymi) na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokali i warunkami najmu w dniach roboczych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 25 września 2020r. w godz. 10.00-15.00.
Informacje o przetargu można uzyskać w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie ROSiR ul. ks. Jałowego 23A pokój nr 7, tel. 17 748 15 15.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia urnowy najmu w terminie do 7 dni, od daty rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uzupełnieniu kwoty wpłaconego wadium do pełnej wysokości kwoty miesięcznego czynszu najmu, według stawki wylicytowanej w przetargu oraz wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego , w wysokości czynszu netto za dwa pełne okresy płatności.
Kaucja przelewem na konto : PKO BP S.A. w Rzeszowie nr 57 1020 4391 0000 6202 O 167 3631. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni od zamknięcia
przetargu. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia lub unieważnienia przetargu.
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo do uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Zastrzega się zarazem prawo odstąpienia od przetargu, lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.