Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  osobowego  w trybie  przetargu publicznego

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów,  na podstawie § 23  ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza pierwszy przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów,  w dniu 7.04.2022 r. godz. 10.00.

 1. Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód oraz cena wywoławcza:

Przedmiotem sprzedaży są dwa samochody:

 • Samochód ciężarowy  PEUGEOT PARTNER  nr. rej. RZ 26226 rok produkcji 2002, pojemność silnika 1360 cm3  benzyna, przebieg 161 071 km (w ciągłym użytkowaniu).  Cena wywoławcza 4671,00 zł brutto (słownie cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden zł.).
 • Samochód osobowy LUBLIN II  nr. rej. RWD 7985 rok produkcji 1998, pojemność silnika 2198 cm3  benzyna, przebieg 97 720 km (w ciągłym użytkowaniu).  Cena wywoławcza  4 262,00 zł brutto (słownie cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa zł.).

Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie,  telefonicznie pod numerem (17) 748 15 21 w dni robocze w godzinach  09:00 do 14:00.

 1. Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu, tj. 467,10 zł dla samochodu PEUGEOT PARTNER oraz 426,20 zł dla samochodu LUBLIN II. Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie o numerze:

 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469

w terminie: do daty ważności ogłoszenia

z dopiskiem „Zakup samochodu osobowego PEUGEOT PARTNER” lub „Zakup samochodu osobowego LUBLIN II”.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona  w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;
 • oferowaną  cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • dowód wniesienia wadium.
 1. Termin,  miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów  do dnia 7.04.2022 r. do godz. 9.00   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu osobowego nie otwierać przed 7.04.2022 r. do godz.10:00". 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.

Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA