Zarządzenie Nr 0210/26/2022

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

z dnia 20 września 2022 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Nauki Pływania na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

zarządzam co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin Kursów Nauki Pływania Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/26/2022
Dyrektora ROSiR z dnia 20 września 2022 r.

 


 

REGULAMIN KURSÓW NAUKI PŁYWANIA

PŁYWALNI KRYTEJ 

przy ul. Ks. Jałowego 23A

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

 


1. Organizatorem Kursów Nauki Pływania jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, który jest również administratorem danych osobowych.
2. Miejscem przeprowadzania kursów jest Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A.
3. Regulamin Kursów Nauki Pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni oraz innymi obowiązującymi na niej regulaminami.
4. Zajęcia nauki pływania w ramach Kursów Nauki Pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia (ze względu na głębokość wody na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego min. 140 cm wzrostu), młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach do 15 osób, (po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem możliwe uczestnictwo w kursie dzieci od lat 6).
6. Uczestnicy zajęć, rodzice osób niepełnoletnich mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach kursów nauki pływania. Na tej podstawie za dzieci (osoby niepełnoletnie) ich rodzice (opiekunowie prawni) składają przed rozpoczęciem zajęć stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w formie pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci – na odpowiedzialność ich rodziców (opiekunów prawnych) będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia (zdrowia dziecka). Rodzic (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka i jego bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z cennikiem stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zajęć.
8. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach (maksymalnie 3 godz.) uczestnik kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin. Nieobecność należy odrobić w trakcie trwania danego kursu. Jednocześnie nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej pomniejszenia.
9.  Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
10.  W uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
11. Zwrot wpłaty za kurs będzie dokonywany proporcjonalnie do ilości wykorzystanych godzin.
12. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę uczestników kursu.
13. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez uczestnika (Załącznik Nr 2)
14. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (Załącznik Nr 1).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
16. Celem organizowanych zajęć jest:
* w przypadku grup początkujących -– wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawy,
* w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej (stylu grzbietowego, stylu klasycznego (żabka) oraz kraula,
* w przypadku grup zaawansowanych – nauka i doskonalenie stylu motylkowego (delfin) oraz pozostałych technik pływackich, kształtowanie możliwości kondycyjnych.
17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
18. Pływalnie ROSiR nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.
19. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Kursów Nauki Pływania oraz pozostałymi  regulaminami Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.
20. Udział w zajęciach oznacza zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz regulaminami obowiązującymi na Pływalniach. Jałowego oraz akceptacją postanowień w nich zapisanych.

 

Oświadczenie dla uczestników lub rodziców - do pobrania DOCX