REGULAMIN

w sprawie podjęcia działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz wprowadzeniem Regulaminu Pływalni Krytych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie epidemii Covid-19

 

 

 1. Mając na uwadze konieczność podjęcia działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid -19) – wprowadza się do odwołania Regulamin Pływalni Krytych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie epidemii Covid-19 ”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem Pływalni Krytych Covid-19” (zwanych dalej: pływalniami lub pływalniami krytymi), który obowiązuje wszystkich pracowników i użytkowników tych pływalni:
 • Pływalnia Kryta ROSiR, ul. ks. Jałowego 23a,
 • Pływalnia Kryta „MUSZELKA” Starzyńskiego 17,
 • Pływalnia Kryta „KARPIK” ks. Rabija 4
 • Pływalnia Kryta „DELFIN” Rejtana 30.
 1. Użytkownicy pływalni, o których mowa w ustępie poprzedzającym mają bezwzględny obowiązek zapoznania się i stosowania do postanowień następujących aktów:
 1. Regulaminu Pływalni Krytych Covid-19,
 2. Regulaminów Ogólnych Pływalni Krytych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 3. Regulaminów korzystania z Pływalni Krytych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez grupy zorganizowane.

Regulaminy dostępne są: na stronie www.rosir.pl oraz w wyznaczonych miejscach holu pływalni krytych.

 1. Wejście na teren pływalni oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich wymienionych w punkcie 2 regulaminach.
 2. Zabrania się korzystania z pływalni krytych osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
 3. Na terenie pływalni krytych obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m (dotyczy: niecki basenu wraz z torami, strefy natrysków, szatni, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, stanowisk przy kasach, toalet, holu głównego i wszelkich ciągów komunikacyjnych).
 4. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie zwolnione są osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic i/lub opiekun z małoletnim dzieckiem lub współmałżonkowie. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.
 5. Na terenie pływalni krytych obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pomieszczeń pływalni niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług pływalni.
 1. Zakazuje się Klientom przebywania w pływalniach (również w holu) w godzinach innych niż godziny przeznaczone dla Klientów, to jest od 6:00 do 22:00. Obowiązek ten istnieje również, gdy drzwi wejściowe budynku pływalni krytej pozostają otwarte.
 1. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie pływalni krytych ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych w sposób zasłaniający drogi oddechowe (usta i nos równocześnie).
 2. Użytkownicy pływalni krytych mogą korzystać wyłącznie ze sprzętu sportowego (basenowego) będącego własnością ROSiR.
 3. Po wejściu do budynku pływalni, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki z płynem dezynfekującym.
 4. Każdy użytkownik basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się w strój kąpielowy. Z noszenia maseczki zwolnione są osoby wskazane w „Rozporządzeniu Rady Ministrów w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami.

W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę ochronną, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

 1. Na Pływalni Krytej obowiązuje limit osób określony w odrębnych przepisach wydanych przez Radę Ministrów w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”.
 2. Sprzedaż biletów odbywa się do momentu osiągnięcia ww. limitu. Okazanie oświadczenia o posiadanym certyfikacie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 pozwoli na skorzystanie z pływalni większej liczbie klientów. W przypadku braku oświadczenia o posiadanym certyfikacie klienci nie będą mogli skorzystać z pływalni do czasu zwiększenia limitu.
 3. Pływalnie Kryte ROSiR nie prowadzą rezerwacji miejsc na wejścia biletowane.
 4. Dopuszcza się zmianę terminu i sposobu odwoływania rezerwacji stałych przez grupy zorganizowane w ramach obowiązujących umów, jeżeli wymagać będą tego względy bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Dopuszcza się zmianę w ilości niewykorzystanych godzin, za który przysługuje zwrot wpłat za kursy nauki pływania.
 6. W związku ze zmieniającymi się limitami osób na basenach, zmianie ulega również procedura związana ze zwrotem należności za niewykorzystane lekcje nauki pływania.
 7. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach z powodu zakażenia Covid-19, lub przebywania na obowiązkowej kwarantannie, dopuszcza się możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin na kolejnym kursie z jednoczesnym pomniejszeniem kwoty za nowy kurs.
 8. Przy kasie w kierunku wejścia na teren pływalni oraz wyjścia z niej może znajdować się jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców i/lub opiekunów z małoletnimi dziećmi z dziećmi lub współmałżonków). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.
 1. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
 2. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
 3. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.
 4. Na basenie użytkownicy mają obowiązek pływać z zachowaniem dystansu 1,5 m. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu obiektu w tym zakresie.
 5. Zabrania się gromadzenia na niecce basenowej zarówno w wodzie jak i poza nią.
 6. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel pływalni, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania pływalni.
 7. Dyrektor ROSiR zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do zapoznania się aktualnym harmonogramem dostępności niecki basenowej dostępnym na stronie www. rosir.pl.  Jest on aktualizowany na stronie internetowej każdej z pływalni.
 8. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel wznowi sprzedaż.
 9. Zobowiązuje się pracowników pływalni krytych ROSiR do bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 12 lutego 2021 r., a także dotychczas opublikowanie rozporządzenia i rekomendacje.