REGULAMIN

Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

okresie epidemii COVID-19

 

 

1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid -19) wprowadza się z dniem 28 maja 2021 r. do odwołania „Regulamin Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie epidemii Covid-19 ”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem Pływalni Krytej Covid-19”, który obowiązuje wszystkich użytkowników pływalni.

2. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującymi regulaminami:

  • Regulaminem Pływalni Krytej Covid-19,
  • Regulaminem Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. J. Jałowego 23,
  • Regulaminem korzystania z Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A przez grupy zorganizowane

        Regulaminy dostępne są: na stronie www.rosir.pl w wyznaczonych miejscach holu basenu.

 

3. Wejście na teren pływalni oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich wymienionych w punkcie 2 regulaminach.

4. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m (dotyczy: niecki basenu wraz z torami, strefy natrysków, szatni, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, stanowisk przy kasach, toalet, holu głównego i wszelkich ciągów komunikacyjnych).

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.

8. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia dla Klientów, to jest od 6:15 do 21:45. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku pływalni krytej pozostają otwarte.

9. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych.

10. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).

11. Każdy użytkownik basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się. Z noszenia maseczki zwolnione są osoby wskazane w obowiązującym w danym czasie Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

        Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe     należy wyrzucać do specjalnie wydzielonych pojemników na śmieci.

      W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę mokrą w maseczce na twarzy.

12. Przy kasie w kierunku wejścia na basen oraz wyjścia z basenu może znajdować się jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

13. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).

14. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

15. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.

16. Na basenie użytkownicy mają obowiązek pływać z zachowaniem dystansu 1,5 m. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu obiektu w tym zakresie.

17. Zabrania się gromadzenia na niecce basenowej zarówno w wodzie jak i poza nią.

18. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu.

19. Dyrektor ROSiR zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do zapoznania się aktualnym harmonogramem dostępności niecki basenowej dostępnym na stronie www. rosir.pl w zakładce Harmonogram Pływalni Krytej ROSiR.

20. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel wznowi sprzedaż.

21. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 12 lutego 2021 r, a także dotychczas opublikowanie rozporządzenia  i rekomendacje.