TYMCZASOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW OTWARTYCH

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23 A

 

                                                                       

Z dniem 25 lipca 2020 r. na BASENACH OTWARTYCH Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 

 1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren Basenów Otwartych (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.

3. Osobom oczekującym w kolejce do kasy zaleca się zakrywanie ust i nosa.

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

5. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie Basenów Otwartych.

6. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

7. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

8. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki).

9. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcję, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

10. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.

11. Nie należy korzystać z Basenów w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.