Zarządzenie Nr 0210/13/2022   z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22
 
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późń. zm.), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

Wprowadza się Regulamin Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 

Nr 0210/13/22 Dyrektora ROSiR

z dnia 7 czerwca 2022 r.

 

REGULAMIN STADIONU  

przy ul. Wyspiańskiego 22 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

 1. Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Stadionie – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu oraz postępowania na jego terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Stadionu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

 

 

 1. Ogólne zasady korzystania ze Stadionu

 

 1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się treningi i zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne.
 2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
 3. Zasady i prawo do przebywania na stadionie i korzystania z jego infrastruktury oraz urządzeń sportowych, kiedy nie są organizowane mecze piłki nożnej oraz zawody lekkoatletyczne lub imprezy sportowe, określa Dyrektor ROSiR.
 4. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych określa organizator zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
 5. Użytkownicy Stadionu zobligowani są do:
 • uzgodnienia z kierownictwem ROSiR-u i obsługą stadionu godzin wstępu na stadion,
 • gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w obuwiu sportowym przystosowanym do nawierzchni trawiastych lub tartanowych,
 • korzystania przez grupy zorganizowane z boiska, bieżni, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera, instruktora lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • stosowania się do poleceń i uwag pracowników stadionu.

 

 

 1. Użytkownikom Stadionu zabrania się:

 

 • wnoszenia i spożywania na jego terenie napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, e-papierosów,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • używania wulgarnych i obraźliwych słów,
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu: fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, dachy, urządzenia sportowe,
 • wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
 • wnoszenia przedmiotów i materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,
 • rozniecania ognia na terenie stadionu,
 • grillowania,
 • wnoszenia i używania sztucznych ogni, rac, petard, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych,
 • wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
 • wnoszenia szklanych przedmiotów jak opakowania i butelki, lub innych kruchych (pękających),
 • wnoszenia i spożywania słonecznika,
 • zaśmiecania terenu stadionu i jego infrastruktury w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów (niedopałków, śmieci, butelek, opakowań po produktach spożywczych czy łupin słonecznika),
 • malowania (pisania) grafitti na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie stadionu,
 • umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam i ogłoszeń bez zgody Dyrektora ROSiR,
 • prowadzenia bez stosownego pozwolenia zbiórek pieniężnych,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt (poza psem przewodnikiem osób niewidomych),
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • jeżdżenia pojazdami takimi jak: skutery, rowery i inne, po nawierzchni płyty boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.
 1. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Stadionu.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione na stadionie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności,
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady rezerwacji stadionu.

 1. Rezerwacji stadionu można dokonywać telefonicznie pod nr tel. (17) 748 15 15 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik do Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22.
 2. Przy rezerwacji Stadionu obowiązują opłaty według Cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/1815/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi nieobjęte załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/90/2021.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 3. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Stadionu przy Wyspiańskiego 22 i jego obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Załącznik do Regulaminu Stadionu

przy ul. Wyspiańskiego

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Rzeszów, ………………......................

(imię i nazwisko).............................................................

(telefon )........................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O REZERWACJĘ STADIONU  

przy ul. Wyspiańskiego 22

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Zwracam się z prośbą o dokonanie rezerwacji infrastruktury sportowej Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22  w dniu ………………………….………………… roku.

 • bieżnia tartanowa w godzinach od ......................... do .........................
 • płyta boiska piłkarskiego w godzinach od ......................... do .........................

 

*ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania ze Stadionu.

Za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację będzie naliczana opłata jak za korzystanie ze Stadionu wg Cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/1815/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi nieobjęte załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/90/2021.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13 i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów.

 

 

 ………..…………………………………….

Czytelny podpis

 


 

Loading...

 

REGULAMIN KĄPIELISKA MIEJSKIEGO „ŻWIROWNIA” 

     przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie    

                                                                             

                                       

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Kąpielisko Miejskie „ŻWIROWNIA” przy ul. Kwiatkowskiego jest obiektem zarządzanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, zwany dalej ROSiR.
 2. Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego otwarte jest w sezonie kąpielowym codziennie w godz. od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, gdy jest wywieszona biała flaga.
 3. Dzieci do lat 7 przebywają na terenie Kąpieliska Miejskiego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Przebywanie na terenie Kąpieliska Miejskiego jest płatne. Przy zakupie biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego obowiązują opłaty według Cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat.

II. BEZPIECZEŃSTWO

 

 Nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego czuwają ratownicy, którzy wyróżniają się strojem w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK oraz czapką ratowniczą.

 1. Osoby korzystające z Kąpieliska Miejskiego zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
 2. Na Kąpielisku Miejskim obowiązują następujące sygnały flagowe:
 • flaga biała – kąpiel dozwolona
 • flaga czerwona – kąpiel niedozwolona
 • brak flagi – basen nieczynny
 1. Flagę czerwoną wywiesza się w następujących przypadkach, gdy:
 • kąpielisko jest nieczynne,
 • temperatura wody jest niższa niż 14 stopni,
 • widoczność jest ograniczona do 50 metrów,
 • szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta.
 1. Osobom kąpiącym się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę możliwości – udzielenie pomocy.

 

III. ZAKAZY

 

 1. Zabrania się wstępu na teren Kąpieliska Miejskiego osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
 2. Wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
 3. Wnoszenia ostrych narzędzi.
 4. Przekraczania strefy oznaczonej boją żółtą odgradzającą wodę płytką od głębokiej, jeżeli osoby nie umieją pływać.
 5. Wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika i w czasie wywieszenia czerwonej flagi.
 6. Niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Kąpieliska Miejskiego.
 7. Zakłócania wypoczynku innych osób, a w szczególności popychania i wrzucania do wody, wprowadzania psów na teren Kąpieliska Miejskiego i do wody, zaśmiecania terenu.
 8. Przekraczania boi czerwonej, która jest granicą miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 9. Palenia tytoniu, e-papierosów,

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Osoby przebywające na Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Kąpieliku, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników ROSiR mogą zostać usunięte z terenu Kąpieliska, bez zwrotu kosztów nabycia biletu.
 2. Osoba, która spowodowała zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Kąpieliska, ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Korzystanie z Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Kąpieliska i jego obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu (17) 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

 

 

 

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22

 

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena netto [zł]

U s ł u g i     k o m e r c y j n e

1

Wynajem boiska - mecze

zł/mecz

3 000,00 zł

2

Korzystanie z boiska - trening

zł/jednostka treningowa (2h)

400,00 zł

3

Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej

zł/godz.

100,00 zł

U s ł u g i     n i e k o m e r c y j n e

1

Wynajem boiska – mecze; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A,

zł/mecz

nieodpłatnie

2

Korzystanie z boiska – trening; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A,

zł/jednostka treningowa (2h)

nieodpłatnie

3

Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A, Szkoły Publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów, Organizacje pożytku publicznego

zł/godz.

nieodpłatnie

Stadion sportowy

 

Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

Pojemność widowni: 2500 miejsc siedzących

 • 1427 miejsc siedzących z krzesełkami zgodnymi z wytycznymi PZPN
 • pojemność sektora dla kibiców gości: 114 miejsc.

Oświetlenie: brak

Boisko: 106m x 66m

Dojazd do stadionu:
• Autobusami MPK (9, 10, 17, 34, 40, N2)
• Idąc pieszo ok. 15-20 minut z Dworca PKP/PKS Rzeszów.

 

Dodatkowe informacje: Mapa interaktywna obiektów sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 

CENNIK Kortów Tenisowych przy ul. Ks. Jałowego 23A

 

 

Rodzaj biletu

Terminy

poniedziałek-piątek

do godz.1500

poniedziałek-piątek po godz.1500

soboty, niedziele i święta

Bilety

30 zł

40 zł

Gra z oświetleniem

50 zł

  

Podkategorie