ZARZĄDZENIE NR VIII/2055/2022

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

z dnia  27 października 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2022  r., poz. 559) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze. zm.)

 

zarządzam , co następuje:

                                                                       

 • 1.

 

 1. Przeznacza się na wynajem na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujący lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne Gminy Miasta Rzeszów, położony w budynku Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj.
 2. w budynku ROSiR przy ul. Pułaskiego 13, KW nr RZ1Z/00016164/8, działka ew. nr 869/18
 3. Lokal, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, określono szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23a, a ponadto na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl)  oraz w prasie lokalnej.

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

          Konrad Fijołek         

 

 

 

 

 

 


 

Zał.nr 1 do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nr VIII/2055/2022

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH  DO WYNAJMU

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali położonych w Rzeszowie, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomości

Opis lokalu oraz jego powierzchnia                     w m2

Wysokość czynszu zł netto wg. stawki uzyskanej w przetargu za m²

 

Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania

Okres najmu

1.        

Budynek ROSiR

przy ul. Pułaskiego 13

działka ew. nr 869/18

 KW  nr RZ1Z/0016164/8

 

Lokal użytkowy

Pow. 357,00

Stawka wywoławcza

7,00

Prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji

Do trzech lat

Waloryzacja co roku, zgodnie ze średniorocznym wzrostem wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni , ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca każdego roku.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego Urzędu, tj. od dnia 02.11.2022  r. do dnia 22.11.2022 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

Link do informacji na stronie BIP

ZARZĄDZENIE NR VIII/2045/2022

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 z dnia 24 października 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie  gminnym                   ( t.j.  Dz. U. z 2022  r., poz. 559) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

 

zarządzam , co następuje:

                                                                       

 • 1.

 

 1. Przeznacza się na wynajem na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne Gminy Miasta Rzeszów administrowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest położony w:
 2. budynku przy ul. Pułaskiego 13, KW nr RZ1Z/00016164/8, działka ew. nr 869/19 obręb 207
 3. Lokal określono szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23a, a ponadto na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl)  oraz w prasie lokalnej.

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                            Prezydent Miasta Rzeszowa

 

                                   Konrad Fijołek

 

Loading...

 

 

 

 

Link do informacji na stronie BIP

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 1. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat:

 

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów, zlokalizowanej w budynku hali Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, ul. Podpromie 10 w Rzeszowie o powierzchni 20 m² oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1475/29, obręb 207, opisanej w Księdze Wieczystej nr RZ1Z/00143277/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Kwota wywoławcza czynszu netto płatnego miesięcznie wynosi:

stawka wywoławcza czynszu : 7,00 zł/m2 tj. 140,00 zł netto , wadium: 280,00 zł

wysokość postąpienia wynosi 1,00/m2 lub wielokrotność tej kwoty.

Do wylicytowanej stawki czynszu najmu będzie doliczone 23 % podatku VAT i opłaty za media wskazane we wzorze umowy. Podatek od nieruchomości i gruntu płatny wg obowiązujących stawek bezpośrednio do Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otwarcie przetargu nastąpi 17 października 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie ROSiR przy ul. Ks. Jałowego 23A. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium ze wskazaniem wpłacającego w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022 r. do godz. 14 przelewem na konto ROSiR: PKO  BP S.A. w Rzeszowie nr 90 1020 4391 0000 6502 0145 0469 (decyduje data wpływu) lub w kasie ROSiR ul. Ks. Jałowego 23A.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty określone
w Regulaminie Przetargów ROSiR, tj. wypełnione oświadczenie, dowód wniesienia wadium oraz odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z opłatami (w tym czynszowymi) na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu i warunkami najmu w dniach roboczych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 14 października 2022r. w godz. 10.00-15.00.

Informacje o przetargu można uzyskać w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie ROSiR ul. ks. Jałowego 23A pokój nr 7, tel. 17 748 15 15. W terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu należy zawrzeć umowę najmu lokalu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet  czynszu za  najmem oraz kaucji zabezpieczającej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia lub unieważnienia przetargu.
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo do uznania bez podania przyczyny, że przetarg  nie dał rezultatu. Zastrzega się zarazem prawo odstąpienia od przetargu, lub jego unieważnienia  bez podania przyczyn.

 

Link do ogłoszenia w BIP UM RZESZÓW

Zarządzenie nr VIII/2008/2022

prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 13.09.2022

 

w sprawie ogłoszenia wykazu działek użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas określony

Loading...

Loading...

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania