Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów i prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Przedmiot działalności i kompetencje ROSiR uregulowane zostały w Statucie - § 6, oraz Regulaminie organizacyjnym - § 3

Statut lub forma prawna

Jednostka budżetowa.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki:
Uchwała nr XLI/788/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23-10-2012 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji