Regulamin Pływalni Krytej przy ul.ks.J.Jałowego 23A w Rzeszowie

Regulamin Kursów Nauki Pływania Pływalni Krytej przy ul.ks.J.Jałowego 23A w Rzeszowie

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/5/20

Dyrektora ROSiR z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

 

REGULAMIN KURSÓW NAUKI PŁYWANIA   

PŁYWALNI KRYTYCH   

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul.Ks. Jałowego 23 A

                                                                                   

 1. Organizatorem Kursów Nauki Pływania jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, który jest również administratorem danych osobowych.
 2. Miejscem przeprowadzania kursów jest Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A, Pływalnia „Karpik”, Pływalnia „Muszelka”, Pływalnia „Delfin”.
 3. Regulamin Kursów Nauki Pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni oraz innymi regulaminami obowiązującymi na pływalniach.
 4. Zajęcia nauki pływania w ramach Kursów Nauki Pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach do 15 osób, (po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem możliwe uczestnictwo w kursie dzieci od lat 6).
 6. Uczestnicy zajęć, rodzice osób niepełnoletnich mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach kursów nauki pływania. Na tej podstawie za dzieci (osoby niepełnoletnie) ich rodzice (opiekunowie prawni) składają przed rozpoczęciem zajęć stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w formie pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci – na odpowiedzialność ich rodziców (opiekunów prawnych) będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia (zdrowia dziecka). Rodzic (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka i jego bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z cennikiem stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/9/17 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2018 r.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach (maksymalnie 3 godz.) uczestnik kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin – po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu odrabiania – z  instruktorem danej grupy. Nieobecność należy odrobić w trakcie trwania danego kursu. Jednocześnie nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej pomniejszenia.
 9. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
 10. W uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
 11. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę uczestników kursu.
 12. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 13. W celu wpisania dziecka (osoby niepełnoletniej) na listę uczestników zajęć dodatkowo niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, nr telefonu rodzica (opiekuna prawnego). Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z  brakiem możliwości uczestniczenia dziecka (osoby niepełnoletniej) w zajęciach. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zajęć. Rodzicom (opiekunom) przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Wpisując dziecko (osobę niepełnoletnią) na listę uczestników zajęć rodzic (opiekun) podpisuje Oświadczenie (Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych) .
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
 15. Celem organizowanych zajęć jest:
 • w przypadku grup początkujących -– wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawy,
 • w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej (stylu grzbietowego, stylu klasycznego (żabka) oraz kraula,
 • w przypadku grup zaawansowanych – nauka i doskonalenie stylu motylkowego (delfin) oraz pozostałych technik pływackich, kształtowanie możliwości kondycyjnych.
 1. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
 2. Pływalnie ROSiR nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.
 3. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Kursów Nauki Pływania oraz pozostałymi regulaminami Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.

Udział w zajęciach oznacza zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz regulaminami obowiązującymi na Pływalniach. Jałowego oraz akceptacją postanowień w nich zapisanych.

Oświadczenia Uczestników do druku lub pobrania

Loading...