KLAUZULA INFORMACYJNA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ROSIR

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na platforach Facebook oraz Instagram, których właścicielem jest Spółka Meta Platforms Ireland Ltd. Przez interakcję w ramach, której przetwarzane są dane osobowe należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod postami, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów, dokonywanie subskrypcji (obserwowanie) lub polubień.

Dane dotyczące administratora danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowie Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalną stroną ROSiR na platformie Facebook lub Instagram, którą prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Meta Platforms Ireland Ltd. - co wykonujemy w celu realizacji statutowych zadań ROSiR. Jest to: prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, współpraca  z  organami  administracji  publicznej,  związkami  sportowymi,  klubami, stowarzyszeniami  i  innymi  organizacjami  upowszechniania  kultury  fizycznej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz uchwała nr XLI/788/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r.
 • Możemy także przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania ze strony, co będzie uzasadnionym interesem ze względu na konieczność oceny czy podejmowane działania są skuteczne w stosunku do założonych celów.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem/subskrybentem  lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie tych platform.
 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 3. Dostawca platformy społecznościowej Facebook i Instagram

ROSiR co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy 

Przysługujące uprawnienia na mocy RODO

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych oraz żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  2. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych;
   • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
   • dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ROSiR do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYCH Z FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LTD.)
 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.