Zarządzenie Nr 0210 /29/2023 

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Nauki Pływania na Pływalni Krytej przy
ul. Ks. Jałowego 23A
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

Wprowadza się Regulamin Kursów Nauki Pływania Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia  Nr 0210/29/2023

Dyrektora ROSiR z dnia   1 sierpnia 2023 r.

 

REGULAMIN KURSÓW NAUKI PŁYWANIA 
PŁYWALNI KRYTEJ
 
przy ul. Ks. Jałowego 23A
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

 

 1. Organizatorem Kursów Nauki Pływania jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, który jest również administratorem danych osobowych
 2. Miejscem przeprowadzania kursów jest Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A.
 3. Regulamin Kursów Nauki Pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni oraz innymi obowiązującymi na niej regulaminami.
 4. Zajęcia nauki pływania w ramach Kursów Nauki Pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia (ze względu na głębokość wody na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego min. 140 cm wzrostu), młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach do 15 osób, (po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem możliwe uczestnictwo w kursie dzieci od lat 6).
 6. Uczestnicy zajęć, rodzice osób niepełnoletnich mają obowiązek we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci – na odpowiedzialność ich rodziców (opiekunów prawnych) będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia (zdrowia dziecka). Rodzic (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka i jego bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności przed rozpoczęciem zajęć, termin określony jest przez organizatora, a szczegóły dostępne są na stronie www.rosir.pl w zakładce ”NASZE OBIEKTY” „Basen Kryty ROSIR” odnośnik „KURSY NAUKI PŁYWANIA”, na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy kasie obiektu oraz w mediach społecznościowych. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć oraz wpisania nowych osób na wolne miejsca. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność zgłoszeń.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach (maksymalnie 3 godz.) uczestnik kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin. Nieobecność należy odrobić w trakcie trwania danego kursu. Jednocześnie nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej pomniejszenia.
 9. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
 10. W uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
 11. Zwrot wpłaty za kurs będzie dokonywany proporcjonalnie do ilości wykorzystanych godzin.
 12. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę uczestników kursu oraz dokonały płatności zgodnie z pkt. 7 regulaminu.
 13. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko uczestnika kursu oraz podanie poprawnego numeru telefonu kontaktowego. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez uczestnika (Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2)
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni, godzin zajęć, instruktora prowadzącego oraz harmonogramu w przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania kursów nauki pływania. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć
  w wodzie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany stopień zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takim wypadku uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwota wpłacona przed rozpoczęciem kursu zostanie zwrócona.
 16. Celem organizowanych zajęć jest: * w przypadku grup początkujących – wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawy,* w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej (stylu grzbietowego, stylu klasycznego (żabka) oraz kraula,* w przypadku grup zaawansowanych – nauka i doskonalenie stylu motylkowego (delfin) oraz pozostałych technik pływackich, kształtowanie możliwości kondycyjnych.
 17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
 18. Pływalnie ROSiR nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.
 19. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Kursów Nauki Pływania oraz pozostałymi  regulaminami Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.
 20. Płatność i udział w zajęciach oznacza zapoznanie się z regulaminem zajęć, regulaminami obowiązującymi na Pływalniach oraz akceptacją postanowień w nich zapisanych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ROSiR

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” – informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane dla celów niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy w związku z rezerwacją i korzystaniem z obiektu sportowego, którym zarządza ROSiR.
 4. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia oraz realizacji umowy oraz realizacja statutowego zadania ROSiR jakim jest administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale konieczny do zawarcia i zrealizowania umowy
  i rezerwacji obiektu oraz korzystania z niego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rezerwacji oraz realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać także m.in.
  z przepisów księgowo-rachunkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, który wynika z przepisów dot. archiwizacji dokumentacji obowiązujących w ROSiR.
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do żądania usunięcia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom, z którymi ROSiR zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

 

Oświadczenie dla uczestników lub rodziców - do pobrania DOCX