REGULAMIN KĄPIELISKA MIEJSKIEGO „ŻWIROWNIA” 

     przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie    

                                                                             

                                       

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Kąpielisko Miejskie „ŻWIROWNIA” przy ul. Kwiatkowskiego jest obiektem zarządzanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, zwany dalej ROSiR.
 2. Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego otwarte jest w sezonie kąpielowym codziennie w godz. od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, gdy jest wywieszona biała flaga.
 3. Dzieci do lat 7 przebywają na terenie Kąpieliska Miejskiego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Przebywanie na terenie Kąpieliska Miejskiego jest płatne. Przy zakupie biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego obowiązują opłaty według Cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat.

II. BEZPIECZEŃSTWO

 

 Nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego czuwają ratownicy, którzy wyróżniają się strojem w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK oraz czapką ratowniczą.

 1. Osoby korzystające z Kąpieliska Miejskiego zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
 2. Na Kąpielisku Miejskim obowiązują następujące sygnały flagowe:
 • flaga biała – kąpiel dozwolona
 • flaga czerwona – kąpiel niedozwolona
 • brak flagi – basen nieczynny
 1. Flagę czerwoną wywiesza się w następujących przypadkach, gdy:
 • kąpielisko jest nieczynne,
 • temperatura wody jest niższa niż 14 stopni,
 • widoczność jest ograniczona do 50 metrów,
 • szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta.
 1. Osobom kąpiącym się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę możliwości – udzielenie pomocy.

 

III. ZAKAZY

 

 1. Zabrania się wstępu na teren Kąpieliska Miejskiego osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
 2. Wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
 3. Wnoszenia ostrych narzędzi.
 4. Przekraczania strefy oznaczonej boją żółtą odgradzającą wodę płytką od głębokiej, jeżeli osoby nie umieją pływać.
 5. Wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika i w czasie wywieszenia czerwonej flagi.
 6. Niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Kąpieliska Miejskiego.
 7. Zakłócania wypoczynku innych osób, a w szczególności popychania i wrzucania do wody, wprowadzania psów na teren Kąpieliska Miejskiego i do wody, zaśmiecania terenu.
 8. Przekraczania boi czerwonej, która jest granicą miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 9. Palenia tytoniu, e-papierosów,

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Osoby przebywające na Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Kąpieliku, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników ROSiR mogą zostać usunięte z terenu Kąpieliska, bez zwrotu kosztów nabycia biletu.
 2. Osoba, która spowodowała zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Kąpieliska, ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Korzystanie z Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Kąpieliska i jego obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu (17) 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.