280712362_135177075757796_7702910123567885095_n.jpg

 

Informacja dotycząca możliwości udziału w przyszłych naborach:
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ROSiR, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na animatorów prowadzonych przez ROSiR przez okres najbliższych 2 lat.”

ROSiR informuje, że w dowolnej chwili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w kolejnych naborach można wycofać.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych animatorów
1. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest : podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz wykonanie umowy
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku osób, z którymi zawarta zostanie umowa ROSiR realizuje także obowiązk
i prawne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w szczególności w związku z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z faktem, ze animatorzy
będą prowadzić zajęcia z dziećmi, to w stosunku do osób, z którymi zostanie zawarta umowa istnieje obowiązek weryfikacji czy osoba
figuruje w Rejestrze przestępców seksualnych – podstawę prawną stanowi art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w związku z art. 10 RODO.
W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe osób, z którymi zawarta zostanie umowa będą przetwarzane w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w związku
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, tj. przez 5 lat (kat. B5). Dane kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa i nie wyrażą
zgody na udział w przyszłych naborach zostaną usunięte po okresie 3 miesięcy.
W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od chwili
wyrażenia zgody lub do jej wycofania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty,
z którymi ROSiR zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, na zasadach przewidzianych w RODO,
następujące uprawnienia:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – na zasadach art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych - na zasadach art. 17 RODO;
d) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody.
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem, a odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.

666.jpg

!!! PRACA !!!

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

z a t r u d n i

pracownika na stanowisku

KONSERWATOR

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należeć, przede wszystkim: obsługa i nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi na basenie – utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, pomp, central wentylacyjnych i filtrów, a w szczególności:

 

 • utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
 • kontrola parametrów wody basenowej,
 • uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,
 • nadzór techniczny nad maszynami i urządzeniami (obsługa procesów obiegu filtracji, podgrzewania, dezynfekcji wody, uzupełnianie obiegu świeżą wodą, płukanie filtrów itp.),
 • usuwanie awarii i ich skutków, niezwłoczne ustalenie jej przyczyny
 • prowadzenie bieżących napraw i remontów,
 • sporządzanie dziennych raportów pracy,
 • wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich, ślusarskich,
 • dokonywanie drobnych napraw i czynności serwisowych,
 • prowadzenie prac porządkowo-konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • naprawa usterek mechanicznych oraz hydraulicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe/techniczne, mile widziane o specjalności sanitarnej, elektrycznej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, mechanicznej, energetycznej, instalacji przemysłowych, technologa basenowego,

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone kursy itp.
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym stanowisku;
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Ww. dokumenty z dopiskiem PRACA – konserwator należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A.

 !!! PRACA !!!

  POSZUKIWANI RATOWNICY WODNI

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku RATOWNIK WODNY na sezon letni na Basenach Otwartych.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesyłanie CV na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie w sekretariacie Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A (pok.7)

 

PRACA