Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy Kierownika Pływalni – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:
* obywatelstwo polskie,
* wykształcenie wyższe techniczne, wyższe magisterskie preferowane kierunki studiów: instalacje sanitarne, automatyka, elektrotechnika, administracja, ekonomia,
* posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
* kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
* Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
* praktyczna znajomość ustaw: kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tych ustaw
* biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office )
* prawo jazdy kat. B ,
* wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę,
* sumienność, dokładność, rzetelność, inicjatywa,
* odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
* umiejętność zarządzania personelem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
* organizowanie i kierowanie pracą podległych sobie pracowników ,
* planowanie i nadzorowanie prowadzonych remontów bieżących i okresowych obiektów, budowli, urządzeń, instalacji i konstrukcji,
* realizacja zadań wynikających z konieczności przestrzegania warunków bhp. i p.poż w obiektach ROSiR,
* nadzorowanie przeglądów maszyn i urządzeń oraz ich konserwacji zgodnie z wytycznymi,
* opracowywanie instrukcji eksploatacji zamontowanych urządzeń energetycznych i  mechanicznych,
* koordynacja obiegu dokumentów wynikających z realizacji procedur zakupowych obowiązujących  w ROSiR,
* prowadzenie dokumentacji działu zgodnie z zakresem działania oraz wewnętrzną instrukcją kancelaryjną, przygotowywanie sprawozdań.

Informacja o warunkach pracy na zajmowanym stanowisku pracy:
* zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego, komputerowego i posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
* praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
* w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowniczym-urzędniczym, pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu lipcu 2022 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia)
6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem i datą (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia),
7. inne dokumenty świadczące o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia z ukończonych szkoleń, certyfikaty, referencje).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Pływalni w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A, w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2022 r. do godz. 14??. Dokumenty, które wpłyną do ROSiR po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ROSiR przy ul. Ks. Jałowego 23A.
Wymagane dokumenty, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art.22? Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.
4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.
5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjne zniszczone.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. cofnięcia zgody w zakresie jakim została wyrażona, 
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Dokumenty do pobrania

KONKURS - Kierownik pływalni.docx

Konkurs - Kierownik pływalni - PDF

Kwestionariusz osobowy.docx

OŚWIADCZENIE - 1.docx

OŚWIADCZENIE - 2.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 

z a t r u d n i

pracownika na stanowisku

KONSERWATOR

 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należeć, przede wszystkim:

 

utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację;

nadzór techniczny nad maszynami i urządzeniami;

usuwanie awarii i ich skutków, niezwłoczne ustalenie jej przyczyny;

prowadzenie bieżących napraw i remontów;

sporządzanie dziennych raportów pracy;

prowadzenie prac porządkowo-konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

poszukuje osoby na stanowisko:

 

PRACOWNIK ZAPLECZA

         

MIEJSCE PRACY: BASENY OTWARTE          

   FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA ZLECENIA z możliwością zatrudnienia na UMOWĘ O PRACĘ


Zakres obowiązków:

 Utrzymanie właściwego porządku i czystości na obiekcie

Obsługa kasy fiskalnej

 

 

Wymagania:

 Umiejętność pracy w zespole

Samodzielność, dokładność

Umiejętność komunikacji

 

280712362_135177075757796_7702910123567885095_n.jpg

 

Informacja dotycząca możliwości udziału w przyszłych naborach:
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ROSiR, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na animatorów prowadzonych przez ROSiR przez okres najbliższych 2 lat.”

ROSiR informuje, że w dowolnej chwili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w kolejnych naborach można wycofać.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

666.jpg