Regulamin Hali Tenisowej przy ul. ks. J. Jałowego 23A w Rzeszowie

 

Regulamin korzystania z kortów w Hali Tenisowej na terenie  Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

I. Postanowienia ogólne.

1. Zarządcą Hali Tenisowej jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. Ks. J. Jałowego 23a.

2. ROSiR zapewnia obsługę kortów w Hali Tenisowej, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń Hali oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.

3. Hala Tenisowa czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 2200, oraz w soboty i niedzielę w godzinach od 800 do 2000

4. Każdy, kto przebywa na terenie Hali, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

5. Korzystający  z kortów w hali tenisowej oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ROSiR nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

II. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z kortów.

6. Rezerwacji stałych i jednorazowych kortów można dokonać osobiście w biurze kortów na terenie Hali lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 272 544.

7. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów w Hali Tenisowej. W przeciwnym wypadku będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów w  Hali Tenisowej zgodnie z cennikiem.

8. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

9. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodów technicznych, organizacyjnych i porządkowych.

10. Cennik za korzystanie z kortów na terenie Hali Tenisowej stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

11. Opłatę należy uiścić przed wejściem na korty, najpóźniej po skończonej grze. Opłata obejmuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.

III. Zasady korzystania z kortów tenisowych.

12. Użytkownicy hali tenisowej są zobligowani do:
        - gry w estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym z podeszwą przystosowaną do gry na kortach nie powodującą zarysowań,
        - zachowania czystości i porządku,
        - przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
        - niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego,
        - niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu czasu gry,
        - stosowania się do poleceń i uwag obsługi obiektu,

13. Użytkownikom Hali Tenisowej zabrania się:
        - wchodzenia na teren kortów w obuwiu zanieczyszczonym mączką z kortów ceglanych,
        - używania piłek tenisowych zanieczyszczonych mączką z kortów ceglanych,
        - palenia tytoniu, spożywania alkoholu i substancji odurzających,
        - przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu i substancji odurzających,
        - zakłócania ciszy i spokoju,
        - niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
        - wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

14. Pracownik obsługi Hali Tenisowej jest upoważniony do sprawdzania stanu czystości obuwia zmiennego przed wpuszczeniem Użytkownika na korty w Hali Tenisowej.

 IV. Postanowienia dodatkowe.

15. Dzieci mogą przebywać na terenie Hali Tenisowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

16.  ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub pozostawienie rzeczy wniesionych na teren Hali Tenisowej.

17. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę na osobie i w mieniu w czasie korzystania z obiektu.

 V. Postanowienia końcowe.

18. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

19. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Hali Tenisowej i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 85 340 77.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.