Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 0210/35/22 Dyrektora ROSiR

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Pułaskiego 13

 I. Przepisy ogólne.

 

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Hali Sportowej lub Hali – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Pułaskiego 13, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hali Sportowej oraz postępowania na jej terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Hali Sportowej, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Hala Sportowa czynna jest:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 22⁰⁰
 • w soboty i niedziele wg zapotrzebowania.

 II. Ogólne zasady korzystania z Hali Sportowej.

 

 1. Użytkownicy Hali Sportowej są zobligowani do:
 • gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym z podeszwą przystosowaną do gry na Hali Sportowej, nie powodującą zarysowań,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • stosowania się do poleceń i uwag pracowników Hali Sportowej.
 1. Na prośbę użytkowników Hali Sportowej, ROSiR wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za ich korzystanie.
 2. Użytkownikom Hali Sportowej zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania ma terenie hali napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 1. Małoletni mogą przebywać na terenie Hali Sportowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Hali Sportowej.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności,
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady stałych i jednorazowych rezerwacji hali sportowej i sauny.

 

 

 1. Rezerwacji jednorazowych hali sportowej i sauny należy dokonywać osobiście w Biurze Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A A, telefonicznie pod nr tel. (17) 748 15 19 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Rezerwacji stałych hali sportowej i sauny należy dokonywać  mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na podstawie Wniosków stanowiących Załącznik do Regulaminu Hali Sportowej.
 3. Sezon na hali sportowej rozpoczyna się trwa od 1 września i trwa do 31 maja następnego roku. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia rezerwacji do 31 sierpnia następnego roku.
 4. W celu przedłużenia rezerwacji hali sportowej (sauny) na kolejny sezon należy złożyć Wniosek (Załącznik do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca.
 5. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 6. Opłatę za korzystanie z hali sportowej (sauny) należy uiścić najpóźniej przed wejściem na obiekt u pracownika hali. Opłata obejmuje korzystanie z hali sportowej (sauny), szatni oraz natrysków.
 7. Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z hali sportowej i sauny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z hali sportowej i sauny.
 9. W przypadku rezygnacji ze stałej rezerwacji  złożonej na podstawie  wniosku należy powiadomić ROSiR pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z hali sportowej (sauny) oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 11. Opłatę za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, należy uiścić w kasie obiektu.
 12. Rezerwacja hali sportowej (sauny) na godzinę oznacza możliwość korzystania z hali (sauny) przez Użytkownika przez 1 godzinę zegarową (60 min.).
 13. Przy rezerwacji stałej i jednorazowej hali sportowej i sauny obowiązują opłaty według aktualnie obowiązującego cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

  IV. Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Hali Sportowej i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.


Rzeszów, ………………......................

(imię i nazwisko).............................................................

(telefon )........................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O REZERWACJĘ HALI SPORTOWEJ                                                                            

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13

Zwracam się z prośbą o dokonanie rezerwacji Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13 w sezonie 20.…………………………….. w następujące dni tygodnia:

...................................................  w godzinach od ......................... do ..............................................

.......... ......................................... w godzinach od ......................... do ..............................................

................................................... w godzinach od ......................... do ...............................................

*ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych,  a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z Hali Sportowej i sauny  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku rezygnacji z rezerwacji stałej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z sauny na Hali Sportowej zgodnie z  obowiązującym  Cennikiem opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Hali Sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13  i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów.

                                                                                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                                                                                          Czytelny podpis

                   

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej „RODO” – informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane dla celów związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale konieczny do zawarcia i zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać m.in. z przepisów księgowo-rachunkowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, który wynika z przepisów dot. archiwizacji, w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 


Rzeszów, ………………......................

(imię i nazwisko).............................................................

(telefon )........................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O REZERWACJĘ SAUNY na HALI SPORTOWEJ 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13

Zwracam się z prośbą o dokonanie rezerwacji sauny na Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13 w sezonie 20.…………………………….. w następujące dni tygodnia:

...................................................  w godzinach od ......................... do ..............................................

.......... ......................................... w godzinach od ......................... do ..............................................

................................................... w godzinach od ......................... do ...............................................

* ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych,  a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z sauny na Hali Sportowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku rezygnacji z rezerwacji stałej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z sauny na Hali Sportowej zgodnie z  obowiązującym  Cennikiem opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Hali Sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13  i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów.

                                                                                                                                                    …………………………………………….

                                                                                                                                                                          Czytelny podpis

                   

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej „RODO” – informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane dla celów związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale konieczny do zawarcia i zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać m.in. z przepisów księgowo-rachunkowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, który wynika z przepisów dot. archiwizacji, w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Do pobrania

Wniosek o rezerwację Hali Sportowej DOCX

Loading...