Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 0210/22/21 Dyrektora ROSiR

z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

przy ul. Pułaskiego 13

 

I.Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Hali Sportowej lub Hali – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Pułaskiego 13, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hali Sportowej oraz postępowania na jej terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Hali Sportowej, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Hala Sportowa czynna jest:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 22⁰⁰
 • w soboty i niedziele wg zapotrzebowania.

 II.Ogólne zasady korzystania z hali sportowej.

 

 1. Użytkownicy Hali Sportowej są zobligowani do:
 • gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym z podeszwą przystosowaną do gry na Hali Sportowej, nie powodującą zarysowań,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • stosowania się do poleceń i uwag pracowników Hali Sportowej.
 1. Na prośbę użytkowników Hali Sportowej, ROSiR wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za ich korzystanie.
 2. Użytkownikom Hali Sportowej zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania ma terenie hali napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 1. Małoletni mogą przebywać na terenie Hali Sportowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Hali Sportowej.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności,
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.


 

 III. Zasady stałych i jednorazowych rezerwacji hali sportowej.

 1. Rezerwacji stałych lub jednorazowych Hali Sportowej należy dokonywać osobiście w Biurze Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A A, telefonicznie pod nr tel. (17) 748 15 19 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik do Regulaminu Hali Sportowej.
 2. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres jednego sezonu, który trwa od 1 września do 31 maja następnego roku.
 3. W celu przedłużenia rezerwacji Hali Sportowej na kolejny sezon należy złożyć Wniosek (Załącznik do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca.
 4. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 5. Odwołanie rezerwacji stałej lub jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem korzystania z Hali Sportowej.
 6. Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z Hali Sportowej.
 7. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z Hali Sportowej oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 8. Rezerwacja Hali Sportowej na godzinę oznacza możliwość korzystania z hali przez Użytkownika przez 1 godzinę zegarową (60 min.), w tym 55 min. gry i 5 min. na udostępnienie na posprzątanie i przygotowanie hali dla kolejnych Użytkowników.
 1. Przy rezerwacji stałej lub jednorazowej obowiązują opłaty według cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat.
 1. Opłatę należy uiścić najpóźniej przed wejściem na obiekt u pracownika Hali. Opłata obejmuje korzystanie z Hali Sportowej, szatni oraz natrysków.

IV.Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Hali Sportowej i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

Do pobrania

Wniosek o rezerwację Hali Sportowej DOCX

Loading...