REGULAMIN PŁYWALNI „ DELFIN” ul. Rejtana 30
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1. Pływalnia jest otwarta od pon. do pt. 6:15-22:30, a w sob. i niedz. 6:45-22:00.
2. Z pływalni korzystać mogą:
a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) indywidualnie – osoby umiejące pływać.
c) z pływalni mogą korzystać rodzice z dziećmi powyżej 3 roku życia. Dzieci do 10 roku tylko pod opieką osób dorosłych, zapis ten nie dotyczy dzieci powyżej 8 roku życia, które posiadają kartę pływacką.
3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stwarzające niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
4. Osoby, których stan zdrowia, sprawności lub samopoczucia wymaga szczególnego nadzoru, winny zgłosić ten fakt ratownikom.
5. w niecce basenowej może przebywać jednocześnie:
- w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 40 osób,
- w przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 45 osób.
6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. W przypadku osób dorosłych grupa może liczyć 20 osób.
7. Skorzystanie z pływalni jest dozwolone za okazaniem karty wstępu.
8. Korzystanie z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratowników.
9. Na pływalni obowiązuje używanie stroju kąpielowego (kobiety: jedno lub dwu częściowy przylegający do ciała, mężczyźni: kąpielówki lub spodenki bez kieszeni - przylegające do ciała), czepka i klapek.
10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju do ćwiczeń i w klapkach.
11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody (oraz po każdym skorzystaniu z toalety) umycie całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących.
12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach oraz po wejściu na nieckę skontaktować się z ratownikiem w celu uzgodnienia zasad kąpieli. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
13. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przyjść z grupą na kilkanaście minut przed rozpoczęciem zajęć, aby mieć dostatecznie dużo czasu na zgłoszenie podopiecznych, pobranie pasków z kluczami do szafek, wejście z grupą do szatni oraz czynności organizacyjne. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.
14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
15. Na terenie pływalni zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt i rowerów,
b) zanieczyszczania wody, biegania, wskakiwania i wchodzenia do wody bez zezwolenia,
c) fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych, hałasowania,
d) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
e) korzystającym z pływalni stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innym użytkownikom,
f) używania przyniesionego sprzętu do nauki pływania i zabawy oraz pontonów, materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek.
g) wykonywania zdjęć i nagrywania filmów oraz ich publikacji bez zgody Dyrektora ROSiR
16. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
17. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
18. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni niezwłocznie opuścić nieckę pływalni.
19. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
20. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
21. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach należy niezwłocznie opuścić szatnię.
22. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
23. Szatnia ogólna pływalni przyjmuje wyłącznie odzież i buty osób, posiadających kartę wstępu. Obuwie zewnętrzne przyjmowane do szatni jest tylko w reklamówkach.
24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu wniesionej opłaty.
25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni oraz zanieczyszczające wodę basenową lub pomieszczenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
26. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym opuszczenie pływalni.
27. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie paska do szafki wynosi 30 zł.
28. Wszelka działalność zarobkowa na terenie pływalni, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania lub prowadzenie innych zajęć rekreacyjno-ruchowych jest zabroniona bez podpisania stosownej umowy z Dyrektorem ROSiR..
29. Rodzice, opiekunowie i instruktorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za podopiecznych i ich działania oraz grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminu dla grup zorganizowanych.
30. Zakup biletu, karnetu, wejście w ramach zawartej umowy traktowane jest, jako akceptacja zapisów regulaminów obowiązujących na pływalni. ROSiR nie odpowiada za wypadki i negatywne skutki korzystania z pływalni spowodowane naruszeniem regulaminów pływalni.
31. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany w holu basenu obuwia na czyste plażowe, następnie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.
32. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na basenowy. Dopuszcza się korzystanie z podnośnika basenowego tylko pod nadzorem personelu pływalni.
33. Obiekt pływalni ROSiR jest monitorowany w sposób ciągły.
34. Z parkingu pływalni mogą korzystać tylko klienci pływalni w przypadku pozostawienia pojazdu na dłuższy czas, pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu.
35. Na trenie pływalni zabronione jest publiczne odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych bez posiadania ważnych licencji, konsekwencje nie posiadania stosownych licencji w zakresie odtwarzania muzyki ponosi sprawca.
36 Skargi i wnioski należy kierować na piśmie do kierownika pływalni.
37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.