Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/5a/18 Dyrektora ROSiR
z dnia 28 maja 2018 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW BASENÓW OTWARTYCH
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 

 1. Plac Zabaw jest integralną częścią Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na terenie których obowiązują postanowienia Regulaminu Basenów Otwartych oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Plac Zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 1. Elementy Placu Zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 3 do 10 lat.
 1. Dzieci na terenie Placu Zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy  ponoszą za nie odpowiedzialność.
 1. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 1. Z urządzeń do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za dzieci (osoby niepełnoletnie) niszczące sprzęt i urządzenia Placu Zabaw Basenów Otwartych ROSiR.
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Placu Zabaw.
 1. Zabrania się w szczególności:
 • niszczenia urządzeń służących do zabawowy,
 • zaśmiecania terenu.
 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obiektu. Wszystkie osoby korzystające z Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 1. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.