Zarządzenie Nr 0210/13/2022   z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22
 
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późń. zm.), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

Wprowadza się Regulamin Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 

Nr 0210/13/22 Dyrektora ROSiR

z dnia 7 czerwca 2022 r.

 

REGULAMIN STADIONU  

przy ul. Wyspiańskiego 22 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

 1. Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Stadionie – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu oraz postępowania na jego terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Stadionu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

 

 

 1. Ogólne zasady korzystania ze Stadionu

 

 1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się treningi i zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne.
 2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
 3. Zasady i prawo do przebywania na stadionie i korzystania z jego infrastruktury oraz urządzeń sportowych, kiedy nie są organizowane mecze piłki nożnej oraz zawody lekkoatletyczne lub imprezy sportowe, określa Dyrektor ROSiR.
 4. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych określa organizator zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
 5. Użytkownicy Stadionu zobligowani są do:
 • uzgodnienia z kierownictwem ROSiR-u i obsługą stadionu godzin wstępu na stadion,
 • gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w obuwiu sportowym przystosowanym do nawierzchni trawiastych lub tartanowych,
 • korzystania przez grupy zorganizowane z boiska, bieżni, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera, instruktora lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • stosowania się do poleceń i uwag pracowników stadionu.

 

 

 1. Użytkownikom Stadionu zabrania się:

 

 • wnoszenia i spożywania na jego terenie napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, e-papierosów,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • używania wulgarnych i obraźliwych słów,
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu: fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, dachy, urządzenia sportowe,
 • wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
 • wnoszenia przedmiotów i materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,
 • rozniecania ognia na terenie stadionu,
 • grillowania,
 • wnoszenia i używania sztucznych ogni, rac, petard, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych,
 • wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
 • wnoszenia szklanych przedmiotów jak opakowania i butelki, lub innych kruchych (pękających),
 • wnoszenia i spożywania słonecznika,
 • zaśmiecania terenu stadionu i jego infrastruktury w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów (niedopałków, śmieci, butelek, opakowań po produktach spożywczych czy łupin słonecznika),
 • malowania (pisania) grafitti na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie stadionu,
 • umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam i ogłoszeń bez zgody Dyrektora ROSiR,
 • prowadzenia bez stosownego pozwolenia zbiórek pieniężnych,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt (poza psem przewodnikiem osób niewidomych),
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • jeżdżenia pojazdami takimi jak: skutery, rowery i inne, po nawierzchni płyty boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.
 1. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Stadionu.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione na stadionie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności,
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady rezerwacji stadionu.

 1. Rezerwacji stadionu można dokonywać telefonicznie pod nr tel. (17) 748 15 15 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik do Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22.
 2. Przy rezerwacji Stadionu obowiązują opłaty według Cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/1815/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi nieobjęte załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/90/2021.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 3. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Stadionu przy Wyspiańskiego 22 i jego obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

      

Załącznik do Regulaminu Stadionu przy ul. Wyspiańskiego Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

DO POBRANIA : WNIOSEK O REZERWACJĘ STADIONU - DOCX


Loading...