Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/5a/18 Dyrektora ROSiR
z dnia 28 maja 2018 r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI BASENÓW OTWARTYCH
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie  ul. Ks. J. Jałowego 23 A1.    Wodny Plac Zabaw jest integralną częścią Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na terenie których obowiązują postanowienia Regulaminu Basenów Otwartych oraz niniejszego Regulaminu.                                              
2.    Wodny Plac Zabaw jest czynny w dniach i godzinach otwarcia plaży sezonowej Basenów Otwartych,  jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
3.    Każda osoba korzystająca z Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Placu oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie Placu oraz na jego urządzeniach.
4.    Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
5.    Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
6.    W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Placu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.
7.    Koszty naprawy jakichkolwiek uszkodzeń spowodowane z winy użytkownika ponosi on sam, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.
8.    Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć biżuterię, zwłaszcza zegarki, bransoletki, pierścionki
9.    Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
•    używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
•    skakania z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z jego elementów na inne obiekty,
•    zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
•    wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,
•    wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych.
10.    O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
11.    ROSiR zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.
12.    Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
13.    Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.
14.    Pracownicy Basenów Otwartych mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw lub nawet całego obiektu, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, Regulamin Basenów Otwartych lub Regulamin Wodnego Placu Zabaw. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie obiektu zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.