REGULAMIN

korzystania z Pływalni Krytej

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A

przez grupy zorganizowane1.    Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem opiekuna.
2.    Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu. Opiekunem grupy może być jednocześnie instruktora nauki pływania, trener, nauczyciel lub inna osoba uprawniona, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Pływalni. Grupa zorganizowana może posiadać jednocześnie opiekuna i instruktora, którzy w swoim zakresie dzielą obowiązek opieki nad grupą.
3.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
4.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
5.    Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i jest zobowiązany do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
6.    Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Pływalni Krytej.
7.    Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania z Regulaminem Pływalni Krytej oraz niniejszym Regulaminem wszystkich uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
8.    Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach Pływalni Krytej:
      a. szatniach,
      b. natryskach,
      c. hali basenowej.
      d. holu pływalni
9.    Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
     a. 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
     b. 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
     c. 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
     d. ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób  niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
10.    Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w pkt. 12 zgodę musi wyrazić kierownictwo Pływalni, a podczas nieobecności kierownictwa dyżurujący ratownicy, a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.
11.    W przypadku grup szkolnych na halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy.
12.    Na halę basenową wpuszczane są tylko osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie będą wpuszczane na hale basenową, a ich dalszy pobyt na obiekcie może odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna nie prowadzącego zajęć.
13.    W czasie pobytu grupy na Pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
14.    Pracownicy pływalni mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
15.    Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na do szatni i na halę basenową.
16.    Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
17.    Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
18.    Sprzęt do zajęć wydaje ratownik.
19.    Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
     a. wprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni;
     b. zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A oraz innymi regulaminami stosownymi do odbywanych zajęć, oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
     c. załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
     d. pobranie z kasy i przekazanie kluczy od szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek;
     e. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
     f. podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Pływalni Krytej z podaniem adresu i nazwy placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy;
     g. wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek;
     h. wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami;
     i. wskazanie sanitariatów i ubikacji i zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie pobytu na hali basenowej;
     j. dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących;
     k. dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika;
     l. wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na halę basenową zdezynfekowali stopy w brodziku;
     m. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli;
     n. zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
     o. ustawiczna kontrola zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń;
     p. dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników pływalni;
     r. przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego, ratowniczego lub lin basenowych;
     s. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów.;
     t. dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej;
     u. dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.
     w. zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczy od szafek i rozliczenia się z nich w kasie Pływalni Krytej;
     x. wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej.
     y. rozliczenie się w Kasie Pływalni z czasu pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
20.    Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni Krytej.
21.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Pływalni Krytej ratownikowi lub Kierownikowi DOB ZOS i potwierdzenie odnośnego wpisem do Dziennika Pracy Ratowników.
22.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni Krytej.
23.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Pływalni Krytej przepisów.
24.    Po zajęciach należy bezzwłocznie opuścić halę basenu, a ogólny pobyt na Pływalni powinno się ograniczyć do czynności ściśle związanych z organizacją zajęć.
25.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni Krytej jest umowa.
26.    W przypadku braku umowy korzystania z obiektu, opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
27.    W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni Kierownik DOB ZOS lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Pływalni i usunięcia z niej grupy.
28.    Odstępstwa od regulaminu mogą wystąpić jedynie za wiedzą i zgodą kierownictwa pływalni.Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.