REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

na Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

 1. Sauna jest integralną częścią Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13 i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać z sauny wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dopuszcza się możliwość korzystania z sauny dzieci powyżej 10 roku życia i młodzież pod opieką osób dorosłych.
 9. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.
 10. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 11. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 12. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 13. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 14. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 15. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
 16. Na teren sauny ZABRANIA się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • palenia tytoniu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Po wyjściu z sauny należy odpocząć aż do unormowania tętna, oddechu i temperatury ciała, a także uzupełnić wypocone elektrolity pijąc soki owocowe i wodę mineralną.
 2. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 3. Czas przebywania w saunie każda osoba ustala indywidualnie dla swoich potrzeb
 4. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
 5. NIE ZALECA się zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • osobom z chorobami krążenia,
 • osobom chorującym na cukrzycę,
 • osobom nietrzeźwym,
 • kobietom ciężarnym,
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 3. ROSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu i  wskazań obsługi.

 

 

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 

§ 1

Definicje

1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:


     - pływalni – rozumie się przez to obiekt Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczący się przy ul. Ks. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów,
     - godzinie basenowej – rozumie się przez to 45 minut zegarowych,
     - basenie – rozumie się przez to halę basenową, pomieszczenia pomocnicze oraz natryski.
     - hali basenowej – rozumie się przez to pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości od 1,2 m do 3,75 m podzielona na 6 torów pływackich,
     - pomieszczeniach pomocniczych – rozumie się przez to szatnie: damską i męską, przebieralnie, natryski, toalety, korytarz oraz holl główny.
     - natrysku – natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz toalety.
     - pasku termoplastycznym – rozumie się przez to pasek wydawany na kasie Obiektu służący do otwierania szafek w szatniach głównych.

 

§ 2

Przepisy ogólne

 

1.    Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów.
2.    Dokonanie opłaty za pobyt na Obiekcie oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na jego terenie.
3.    Cena za bilet wstępu ustalana jest na podstawie Cennika ROSiR.
4.    Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 615 do 2145 zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rosir.pl.
5.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
6.    Faktury za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiane są na żądanie nabywcy, po zwrocie paragonu  w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
7.    W Obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
8.    Na terenie Obiektu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
9.    Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:
       a. do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków;
       b. jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów wewnętrznych Obiektu;
       c. jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce na Obiekcie.
10.    Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:
       a. stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
       b. zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych,
       c. dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
       d. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
       e. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Obiektu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie.
11.    Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte.
12.    Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

 

§ 3

Korzystanie z Obiektu

 


1.    Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2.    Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Obiekt, ze względu na ilość osób w nim przebywających. Maksymalna liczba osób korzystających z pływalni w czasie 1 godziny basenowej wynosi 45 osób.
3.    Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.
4.    Dzieci do lat 10 mogą wejść i korzystać z Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
5.    Wchodzący na Obiekt zobowiązani są do korzystania z szatni w kasie obiektu oraz w korytarzu Pływalni Krytej i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w „strefie mokrej”.
6.    Pasek pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po opuszczeniu „strefy mokrej”.
7.    Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.
8.    Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Obiektu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
9.    W obrębie „strefy mokrej” z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
10.    Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.
11.    Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.
12.    Wstęp pod natryski oraz na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym przylegającym do ciała (kobiety – jedno lub dwuczęściowy strój, mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe), dla wszystkich użytkowników – klapki oraz czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.
13.    Przed wejściem na Halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
14.    Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem przed wejściem do Hali basenowej.
15.    Korzystający z Obiektu są zobowiązani do podporządkowania się wszelkim poleceniom i nakazom ratowników oraz służb porządkowych w obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

§ 4 

Działania służby ratowniczej

 

1.    Dozorem służby ratowniczej objęta jest Hala basenowa.
2.    W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności,  gdy w innym miejscu na terenie Obiektu wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika Obiektu zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z Hali basenowej.
3.    Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.
4.    Klienci Obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom  służby ratowniczej w obrębie bezpieczeństwa i porządku na Obiekcie.
5.    O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Obiektu.
6.    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Obiektu.
7.    Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Obiektu.
8.    Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu po nakazie jej opuszczenia jest zabronione. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności wówczas, gdy zgłoszono awarie lub gdy prowadzona jest akcja ratownicza na Obiekcie.
9.    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2020  1444, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.


 

§ 5  

Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 


1.    Zabrania się przebywania na Obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.
2.    Zabrania się wstępu na Obiekt  osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
3.    W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
       a. palenia tytoniu, e-papierosów,
       b. wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
       c. wnoszenia ostrych narzędzi,
       d. wprowadzania zwierząt.
4.    Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Obiekcie zabrania się:
       a. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
       b. używania  strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;
       c. wchodzenia do niecki basenu o głębokości 3,75 m osobom nieumiejącym pływać;
       d. pozostawiania dzieci bez opieki;
       e. biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;
       f. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
       g. wszczynania fałszywych alarmów;
       h. stawania, siadania i leżenia na linach torowych;
       i. wchodzenia i wychodzenia  z niecki basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
       j. niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów;
       k. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;
       l. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;
       m. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
       n. używać detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała;
       o. żucia gumy i spożywania pokarmów (w Hali basenowej);
       p. używania wulgaryzmów
       r. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.
5.    Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.
6.    Zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym (z wyłączeniem sprzętu „ABC” – maska, fajka, płetwy treningowe miękkie, krótkie) oraz uprawiania innych sportów ekstremalnych, chyba że korzystający z basenu dysponuje odrębną zgodą uzyskaną od Dyrektora ROSiR.
7.    Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:
       a. z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);
       b. chorobami zakaźnymi;
       c. uczulonym na środki odkażające;
       d. z chorobami układu wydalania;
       e. z plastrami zwykłymi i bandażami;
       f. z otwartymi skaleczeniami i ranami;
       g. których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
       h.  których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
8.    Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 5 pkt. 7.
9.    Użytkownicy indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu przez dyżurującego ratownika.
10.  Indywidualny sprzęt dla jednej osoby:
       a. płetwy treningowe miękkie, krótkie,
       b. okulary pływackie, maska,
       c. dmuchane rękawki do pływania.
11.    Ratownik może zabronić używania sprzętu, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że może stanowić on zagrożenie dla innych osób korzystających z krytej pływalni.
12.    Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Obiekcie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
13.    Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę, zaleca się używanie klapek basenowych w całej „Strefie mokrej”.

 

§ 6  

Odpowiedzialność

 


1.    Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2.    Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Obiektu.
3.    Osoby ze schorzeniami wymienionymi w pkt.2 korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność.
4.    W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
5.    Pływalnia Kryta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomił klientów.
6.    Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych i szafkach basenowych.
7.    Za szkody powstałe na Obiekcie  odpowiedzialność ponosi sprawca.
8.    Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
9.    Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
10.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
11.    Pływalnia Kryta nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Obiektu.
12.    Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia Obiektu.

 

§ 7

Przepisy końcowe1.    Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą odpowiadającą kwocie zakupu nowego paska lub klucza.
2.    Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Obiektu jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z  Obiektu.
3.    Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Obiektu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
4.    W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Kierownik Obiektu .
5.    Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu lub Dyrektorowi ROSiR.
6.    O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

2.    Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)

GIMNASTYKI W WODZIE DLA SENIORÓW - AQUA SENIOR - informacja

 

277894842_3122625484644645_3186939117252593714_n.png

 

 

Drogie Panie/Panowie,

 

Miło nam poinformować, że prowadząca zajęcia GIMNASTYKI W WODZIE DLA SENIORÓW - AQUA SENIOR

Kornelia Kulczycka

otrzymała CERTYFIKAT AQUA ANIMATORA

 

Serdecznie gratulujemy :  )

 

 aqua animator kornelia kulczycka

 

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

GIMNASTYKI W WODZIE DLA SENIORÓW - AQUA SENIOR !!!

 

 

aaa

 

 UWAGA !!!

 

Od 13 października 2021 r. zmiana terminów zajęć !!!

 

 

GIMNASTYKA W WODZIE DLA SENIORÓW

3 razy w tygodniu

  

ŚRODA  godz. 9.30

CZWARTEK godz. 9.30 i 14.45

 

 

 

Ilość miejsc ograniczona !!!

 

Więcej informacji oraz zapisy w KASIE obiektu lub pod nr tel. 17 748 15 22

 

----------------------------------------------

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI W WODZIE – AQUA FITNESS/AQUA SENIOR

 

 

organizowanej przez Pływalnię Krytą Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Ks. Jałowego 23 A

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach Gimnastyki w wodzieAqua Fitness/Aqua Senior odbywających się na Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego
 2. Każdy z uczestników zajęć Aqua Fitness/Aqua Senior zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem zajęć. Tym samym uczestnictwo w zajęciach Aqua Fitness/Aqua Senior jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
 3. Uczestnik biorąc udział w zajęciach Aqua Fitness/Aqua Senior potwierdza tym samym, iż jest świadomy swojego stanu zdrowia i nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness/Aqua Senior.
 4. Uczestnictwo z zajęciach Aqua Fitness przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna.
 5. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność każdego uczestnika.
 6. W razie złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć Aqua Fitness/Aqua Senior należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia lub ratowników Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A.
 7. Instruktor prowadzący zajęcia oraz Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do poleceń i wskazówek instruktora, nieprzestrzegania regulaminów, a także stanu zdrowia uczestnika.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się żucia gumy, posiadania biżuterii (kolczyków, zegarków, pierścionków, bransolet i in.) podczas zajęć.
 9. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach Aqua Fitness/Aqua Senior osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
 10. Zajęcia Aqua Fitness/Aqua Senior prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, do których poleceń należy się stosować. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu organizator może odmówić przyjęcia takiego uczestnika na zajęcia.
 11. Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny, bez powstania roszczeń z tego tytułu ze strony jego Klientów.

 

 

II. PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA FITNESS/AQUA SENIOR

 

 1. Choroby układu krążenia np.: niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenia wsierdzia, osierdzia, ostre i podostre zapalenie, mięśnia serca itp.
 2. Choroby układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, zawał płuc i inne.
 3. Choroby przewodu pokarmowego np.: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 4. Choroby układu dokrewnego np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
 5. Choroby laryngologiczne np.: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych, rozlane zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego.
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np.: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki, krwotok do ciała szklistego.
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 8. Choroby ginekologiczne np.: stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z  krwawieniami, ciąża.
 9. Inne, jak np.: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i  postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness/Aqua Senior jest uzupełnieniem podstawowego Regulaminu Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A,, którego zapisy obowiązują na terenie całego obiektu.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

korzystania z Pływalni Krytej

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A

przez grupy zorganizowane1.    Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem opiekuna.
2.    Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu. Opiekunem grupy może być jednocześnie instruktora nauki pływania, trener, nauczyciel lub inna osoba uprawniona, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Pływalni. Grupa zorganizowana może posiadać jednocześnie opiekuna i instruktora, którzy w swoim zakresie dzielą obowiązek opieki nad grupą.
3.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
4.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
5.    Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i jest zobowiązany do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
6.    Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Pływalni Krytej.
7.    Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania z Regulaminem Pływalni Krytej oraz niniejszym Regulaminem wszystkich uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
8.    Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach Pływalni Krytej:
      a. szatniach,
      b. natryskach,
      c. hali basenowej.
      d. holu pływalni
9.    Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
     a. 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
     b. 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
     c. 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
     d. ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób  niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
10.    Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w pkt. 12 zgodę musi wyrazić kierownictwo Pływalni, a podczas nieobecności kierownictwa dyżurujący ratownicy, a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.
11.    W przypadku grup szkolnych na halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy.
12.    Na halę basenową wpuszczane są tylko osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie będą wpuszczane na hale basenową, a ich dalszy pobyt na obiekcie może odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna nie prowadzącego zajęć.
13.    W czasie pobytu grupy na Pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
14.    Pracownicy pływalni mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
15.    Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na do szatni i na halę basenową.
16.    Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
17.    Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
18.    Sprzęt do zajęć wydaje ratownik.
19.    Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
     a. wprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni;
     b. zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A oraz innymi regulaminami stosownymi do odbywanych zajęć, oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
     c. załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
     d. pobranie z kasy i przekazanie kluczy od szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek;
     e. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
     f. podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Pływalni Krytej z podaniem adresu i nazwy placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy;
     g. wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek;
     h. wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami;
     i. wskazanie sanitariatów i ubikacji i zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie pobytu na hali basenowej;
     j. dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących;
     k. dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika;
     l. wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na halę basenową zdezynfekowali stopy w brodziku;
     m. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli;
     n. zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
     o. ustawiczna kontrola zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń;
     p. dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników pływalni;
     r. przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego, ratowniczego lub lin basenowych;
     s. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów.;
     t. dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej;
     u. dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.
     w. zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczy od szafek i rozliczenia się z nich w kasie Pływalni Krytej;
     x. wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej.
     y. rozliczenie się w Kasie Pływalni z czasu pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
20.    Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni Krytej.
21.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Pływalni Krytej ratownikowi lub Kierownikowi DOB ZOS i potwierdzenie odnośnego wpisem do Dziennika Pracy Ratowników.
22.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni Krytej.
23.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Pływalni Krytej przepisów.
24.    Po zajęciach należy bezzwłocznie opuścić halę basenu, a ogólny pobyt na Pływalni powinno się ograniczyć do czynności ściśle związanych z organizacją zajęć.
25.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni Krytej jest umowa.
26.    W przypadku braku umowy korzystania z obiektu, opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
27.    W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni Kierownik DOB ZOS lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Pływalni i usunięcia z niej grupy.
28.    Odstępstwa od regulaminu mogą wystąpić jedynie za wiedzą i zgodą kierownictwa pływalni.Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Podkategorie