W związku z przetwarzaniem danych osobowych Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej ROSIR: 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań ROSIR, szczególnie z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowania oraz zarządzania obiektami i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art 6 ust. 1 lit c RODO (np. fakturowanie); 

b) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art 6 ust 1 lit e RODO (np. rezerwacje obiektów); 

c) Zawarcia lub wykonania umowy na podstawie art 6 ust. 1 lit. b RODO(np. zawierane umowy z ROSIR); 

d) Udzielonej zgody – w przypadkach, gdy powyższe podstawy nie mają zastosowania i zgoda została przez Panią/Pana dobrowolnie udzielona, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa (przepisy kancelaryjne – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym wraz z aktami wykonawczymi); 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, na zasadach art 15 RODO; 

b) prawo do żądania sprostowania na zasadach art. 16 RODO; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), na zasadach art. 17 RODO, w przypadku gdy:  

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, na zasadach art. 18 RODO: 

e) Prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

 

Dokument do pobrania w formacie PDF