REGULAMIN

Pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

 

§ 1
Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy akt

 2. pływalni – obiekt administrowany przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszczący się przy
  ul. Matuszczaka 7a ,
  stanowiący mienie komunalne Gminy Miasto Rzeszów,

 3. godzinie basenowej – rozumie się przez to 60 minut zegarowych,

 4. basenie – rozumie się przez to halę basenową, pomieszczenia pomocnicze

 5. hali basenowej – rozumie się przez to pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu
  o wymiarach 29,5 m x 25 m o głębokości od 1,8 m do 5,00 m oraz jacuzzi

 6. pomieszczeniach pomocniczych – rozumie się przez to szatnie: damską i męską, przebieralnie, natryski, toalety, korytarz oraz hol główny.

 7. natrysku – natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz toalety.

 8. strefie czysta - obszar na którym przebywanie wymaga obuwia zmiennego (klapki)

 9. pasku lub pasku termoplastycznym – rozumie się przez to pasek wydawany w kasie pływalni służący do otwierania szafek w szatniach głównych i podlegający natychmiastowemu zwrotowi do kasy z chwilą zaprzestania korzystania z pływalni

 10. Jacuzzi – wanna z hydromasażem

 11. pobycie – korzystanie odpłatne z którejkolwiek usług świadczonych na terenie pływalni

 12. kliencie – osobie korzystającej z pływalni na podstawie biletów wstępu lub innych uprawniających do takiego korzystania, względnie przebywające na jej terenie.

 13. Służbie ratowniczej - stanowią ją osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.

 14. Sali treningowej – pomieszczenie do suchej rozgrzewki

 

§ 2

Przepisy ogólne

 1. Pływalnia jest obiektem administrowanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszczącym się przy
  ul. Matuszczaka 7a , stanowiącym mienie komunalne Gminy Miasto Rzeszów.

 2. Dokonanie opłaty za pobyt na pływalni stanowi potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na jego terenie.

 3. Cena za bilet wstępu ustalana jest na podstawie Cennika ustalonego przez właściwy organ Gminy Miasta Rzeszów

 4. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 600 do 2200 zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rosir.pl.

Ostatnie wejście do wody godz. 2030, wyjście z basenu do godz. 2130, zdanie paska oraz rozliczenie za pobyt w kasie do godz. 2140.

 1. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 2. Faktury za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiane są na żądanie nabywcy, po zwrocie paragonu w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

 3. Na pływalni należy przestrzegać zasad utrzymania porządku i czystości

 4. Na terenie pływalni działa system monitoringu wizyjnego

 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym także do celów związanych z ustaleniem przebiegu zdarzenia mającego miejsce na pływalni.

 6. Klienci pływalni są zobowiązani w szczególności do:

 1. zapoznania się i przestrzegania regulaminu,

 2. stosowania się do zarządzeń i komunikatów pracowników obsługi i służb ratowniczych,

 3. dostosowania własnej aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń
  i przeciwwskazań medycznych,

 4. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

 5. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na pływalni.

 1. ROSIR zastrzega sobie prawo do rezerwacji Pływalni lub jego części na szkolenia, zawody sportowe lub inne imprezy zamknięte dla klientów.

 2. Za bezpieczeństwo podczas szkoleń, zawodów, zajęć oraz innych imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

 

§ 3

Korzystanie z Pływalni

 1. Z Pływalni samodzielnie mogą korzystać osoby umiejące pływać - indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 2. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z niecki basenowej tylko pod opieką instruktora.

 3. Możliwe jest czasowe ograniczenie wstępu na Pływalnię, ze względu na ilość osób jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, względy bezpieczeństwa lub organizacyjne.

 4. Ogólna liczba osób pływających w niecce basenu nie może przekroczyć 163 osób.

 5. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

 6. Instruktorzy „zewnętrzni: mogą poradzić zajęcia tylko w przypadku posiadania zgody Kierownika pływalni.

 7. Klienci pływalni zobowiązani są pozostawić okrycie wierzchnie w szatni, a klienci korzystający ze strefy mokrej ponadto z czystego obuwia basenowego (klapki itp.).

 8. Pasek pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po opuszczeniu „strefy czystej”.

 9. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

 10. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z pływalni z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 11. W obrębie „strefy czystej ” z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

 12. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.

 13. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.

 14. Wstęp pod natryski oraz na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym przylegającym do ciała (kobiety – jedno lub dwuczęściowy strój, mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe bez kieszeni), dla wszystkich użytkowników – klapki oraz czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.

 15. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

 16. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem przed wejściem do hali basenowej.

§ 4

Służba ratownicza

 1. Służbę ratowniczą stanowią ratownicy. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.

 2. Dozorem służby ratowniczej objęta jest hala basenowa.

 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności,  gdy w innym miejscu na terenie Pływalni wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu klienta Pływalni, służba ratownicza udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z hali basenowej.

 4. Klienci są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służby ratowniczej wydawanym w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku na pływalni.

 5. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę pływalni.

 6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze pływalni.

 7. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi pływalni.

 8. Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu po nakazie jej opuszczenia jest zabronione. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności wówczas, gdy zgłoszono awarie lub gdy prowadzona jest akcja ratownicza na pływalni.

 9. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2020  1444, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 5

Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 1. Zabrania się przebywania na Obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.

 2. Zabrania się wstępu na Pływalnia  osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

 3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 1. palenia tytoniu, e-papierosów,

 2. wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

 3. wnoszenia ostrych narzędzi,

 4. wprowadzania rowerów, hulajnóg oraz wjeżdżania na rolkach

 5. wprowadzania zwierząt.

 1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na hali basenowej zabrania się:

 1. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

 2. używania  strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;

 3. wchodzenia do niecki basenu osobom nieumiejącym pływać;

 4. pozostawiania dzieci bez opieki;

 5. biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;

 6. skakania z wież, trampolin bez nadzoru instruktora

 7. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;

 8. wszczynania fałszywych alarmów;

 9. stawania, siadania i leżenia na linach torowych;

 10. wchodzenia i wychodzenia  z niecki basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

 11. niszczenia urządzeń i wyposażenia pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów;

 12. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;

 13. wchodzenia do niecki basenowe w biżuterii i innych ozdobach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników;

 14. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;

 15. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 16. używać detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała;

 17. żucia gumy i spożywania pokarmów (w hali basenowej);

 18. używania wulgaryzmów

 19. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.

 1. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi mogą zostać usunięte z pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

 2. Zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym (z wyłączeniem sprzętu „ABC” – maska, fajka, płetwy treningowe miękkie, krótkie) oraz uprawiania innych sportów ekstremalnych, chyba że korzystający z basenu dysponuje odrębną zgodą uzyskaną od Dyrektora ROSiR.

 

 1. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:

 1. z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp.,(wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);

 2. chorobami zakaźnymi;

 3. uczulonym na środki odkażające;

 4. z chorobami układu wydalania;

 5. z plastrami zwykłymi i bandażami;

 6. z otwartymi skaleczeniami i ranami;

 7. których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 8. których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

 1. Pracownik pływalni ma prawo nie zezwolić na korzystanie z pływalni danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych zachowań wymienionych w § 5 pkt. 7.

 2. Klienci mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu przez dyżurującego ratownika.

 3. Prywatny sprzęt dla jednej osoby o którym mowa w pkt.9 to:

 1. płetwy treningowe miękkie, krótkie,

 2. okulary pływackie, maska,

 1. Ratownik może zabronić używania sprzętu, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że może stanowić on zagrożenie dla innych osób korzystających z pływalni.

 2. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Obiekcie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie
  i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia okularów korekcyjnych należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.


§ 6

Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z pływalni.

 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w pkt.2 korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.

 4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

 5. Pływalnia Kryta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomił klientów.

 6. Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych i szafkach basenowych.

 7. Za szkody powstałe na Obiekcie  odpowiedzialność ponosi sprawca.

 8. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 9. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

 11. ROSIR nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.

 

§ 7

Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą podaną
  w cenniku.

 2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z  pływalni.

 3. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę pływalni.

 4. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Kierownik pływalni .

 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi ROSiR.

 6. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 8. Pływalnia wyposażona jest w „salę treningową”, saunę, gabinet fizjoterapii oraz siłownię. Powyższe części przeznaczone są dla ograniczonej liczby osób i podlegają one odrębnym regulaminom.

 9. Wieże oraz trampoliny przeznaczone są dla profesjonalnych sekcji skoków do wody, klubów pływackich oraz osób będących pod opieką instruktorów zatrudnionych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 2. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)