REGULAMIN BASENÓW OTWARTYCH             

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie  ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 I. Część ogólna.
                                    
1.    Baseny Otwarte są obiektem zarządzanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, zwany dalej ROSiR.
2.    Na terenie basenów zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej, a w szczególności udzielania prywatnej nauki pływania, organizowania imprez sportowych i innych imprez zespołowych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ROSiR.
3.    Baseny są czynne codziennie od czerwca do sierpnia w godz. od 9⁰⁰ do 20⁰⁰.
4.    Otwarcie basenów uzależnione jest od warunków pogodowych.
5.    Wstęp na baseny odbywa się na podstawie wykupionego biletu wstępu.
6.    Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na baseny.
7.    Po aktywacji biletu na czytniku przy bramce wejściowej bilet nie może być powtórnie wykorzystany.
8.    Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz z akceptacją regulaminów obowiązujących na basenach.
9.    Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
10.    W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych np. burza, silny wiatr itp., osoby przebywające na terenie basenów, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, na wezwanie służb ratowniczych oraz obsługi mają obowiązek opuszczenia basenów bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
11.    Zakończenie sprzedaży biletów ma miejsce na pół godziny przed zamknięciem basenów.
12.    Korzystający z basenów zobowiązani są do opuszczenia terenu najpóźniej do godz. 20⁰⁰.
13.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich i osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
14.    Pracownicy służby ochrony upoważnieni są do kontroli plecaków, toreb itp. w przypadku podejrzenia wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub przedmiotów, których wnoszenie na teren basenów jest zabronione.
15.    Na basenach obowiązują następujące sygnały flagowe:
•    flaga biała – kąpiel dozwolona
•    flaga czerwona – kąpiel niedozwolona
•    brak flagi – basen nieczynny
16.    ROSiR może czasowo ograniczyć wstęp na baseny ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z basenów, przerw technologicznych, awarii, niesprzyjających warunków pogodowych.
17.    Na terenie basenów znajduje się system monitoringu wraz zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji i poleceń ratowników i służby ochrony.
18.    Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych urządzeń basenów regulują odrębne regulaminy urządzeń i atrakcji.
19.    Każda osoba korzystająca z urządzeń na basenach jest zobowiązana do zapoznania się z  regulaminami urządzeń i atrakcji oraz podporządkowania się ich zapisom.
20.    Osoby korzystające z niecek basenowych znajdujących się na terenie basenów obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
21.    Na terenie niecek basenów obowiązuje strój kąpielowy:
•    dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy
•    dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
22.    Dzieci wymagające noszenia pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowego użytku przeznaczone do kąpieli.
23.    Przed skorzystaniem ze strefy plaży basenowej każdy korzystający zobowiązany jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodziki dezynfekcyjne.
24.    Na terenie całego obiektu zabrania się:
•    wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji odurzających,
•    wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych,
•    grillowania,
•    wprowadzania pojazdów jednośladowych oraz innych pojazdów,
•    wprowadzania zwierząt,
•    palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
•    zaśmiecania obiektu.
25.    Na terenie plaż wokół niecek basenowych zabrania się:
•    spożywania posiłków i napojów,
•    wnoszenia przedmiotów szklanych, puszek, przedmiotów metalowych,
•    zanieczyszczania wody basenowej,
•    wstępu osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z otwartymi ranami i stanami zapalnym skóry, plastrami, bandażami na ciele, a także osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
•    niszczenia wyposażenia niecek,
•    przebywania osób dorosłych, z wyłączeniem rodziców lub opiekunów, na terenie brodzików dla małych dzieci oraz wodnego placu zabaw,
•    używania mydła, środków kosmetycznych i chemicznych,
26.    Skoki do wody ze słupków startowych są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika,
27.    Leżakowanie zabronione jest na terenie plaż basenowych i placu zabaw.
28.    ROSiR może wyłączyć część obiektów i urządzeń z użytkowania.
29.    Zasady wpuszczania na baseny grup zorganizowanych regulowane są odrębnym regulaminem.
30.    Skargi i wnioski należy zgłaszać w kasie basenów lub do Dyrektora ROSiR


II. Zasady bezpieczeństwa.
1.    Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz bezwzględnego podporządkowania się ratownikom, ochronie oraz pracownikom obiektu.
2.    Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
3.    Na polecenie ratownika osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.
4.    Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację i w razie potrzeby udzielenie pomocy.
5.    Zabrania się:
•    wszczynania fałszywych alarmów, hałasowania,
•    posiadania w wodzie ostrych przedmiotów, zegarków, bransoletek itp.,
•    biegania i wpychania innych do niecek basenowych,
•    wskakiwania do niecek basenowych z innych miejsc niż do tego przeznaczone,
•    wnoszenia przedmiotów wykonanych z materiałów szklanych,
•    wchodzenia na wydzielone stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,
•    wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, a także zabawy tymi przedmiotami w wodzie.
6.    Każda osoba przebywająca na basenach jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania ratowników, pracowników basenu lub ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
II. Odpowiedzialność.
1.    Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenów ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialna ponoszą ich prawni opiekunowie.
2.    Pracownicy ROSiR mogą kontrolować przestrzeganie regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu.
3.    Osoby korzystające z basenu mogą skorzystać z zamykanych na zamek kodowany szafek basenowych. Szafki nie są strzeżone, każdy przypadek kradzieży lub zniszczenia mienia należy zgłosić organom ścigania, a także powiadomić o tym fakcie pracownika ROSiR lub ochrony. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pieniądze złożone w szafkach. Uprasza się o nieprzynoszenie na baseny wartościowych przedmiotów i pieniędzy.
4.    Osoby przebywające na basenach naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na basenach, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników ROSiR mogą zostać usunięte z terenu basenów, bez zwrotu kosztów nabycia biletu.
5.    Osoba, która spowodowała zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody w basenie, ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.