ZARZĄDZENIE

DYREKTORA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Nr 0210/14/2024 z dnia 8 maja 2024 roku

w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w Rzeszowskim Ośrodku Sportu
 i Rekreacji w Rzeszowie

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art 3 ust. 2 pkt 2, art. 22b pkt 2 i art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560) w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz   § 8 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/7/17 Dyrektora ROSiR z dnia 22 maja 2017r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się oraz przyjmuje się do stosowania Standardy ochrony małoletnich w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zwane dalej „Standardami”.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie do zapoznania się z treścią Standardów i ich bezwzględnego przestrzegania.

§ 3.

  1. Za zapoznanie się ze Standardami oraz ich przestrzeganie odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych ROSiR.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem Standardów powierzam Zastępcy Dyrektora ROSiR.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Loading...