Zarządzenie Nr 0210/3/19

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego
w
Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 

 

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późń. zm.), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1.

 

Wprowadza się Regulamin monitoringu wizyjnego w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników ROSiR do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

 • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

     Nr 0210/3/19 Dyrektora ROSiR

z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23 A

 

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych, a także na terenie wokół obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.
 3. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, www. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora
 4. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod nr. tel. 17 875 43 75, adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Monitoring obejmuje następujące obiekty:
 • Pływalnię Krytą przy ul. Ks. Jałowego 23A
 • Pływalnię Krytą KARPIK przy ul. Solarza 12
 • Pływalnię Krytą MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 17
 • Pływalnię Krytą DELFIN przy ul. Rejtana 30
 • Baseny Otwarte przy ul. Ks. Jałowego 23A
 • Halę Sportową przy ul. Ks. Jałowego 23A
 • Halę Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie 10.
 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 5.
 2. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco  do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 3. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora.
 6. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt. 1 i przechowywany jest w pamięci rejestratora nie krócej niż 7 dni.
 7. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.
 1. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają      udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Do zapoznania się z zapisanym materiałem z monitoringu upoważnieni są:
 • Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Zastępca Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Kierownicy obiektów sportowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • pozostali pracownicy – po uzyskaniu zgody od Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 1. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.