Zarządzenie Nr 0210/2/2023 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12 stycznia 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Monitoringu Wizyjnego
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Traci moc Regulamin Monitoringu Wizyjnego Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10 czerwca 2022 r.

 2. Jednocześnie wprowadza się Regulamin Monitoringu Wizyjnego Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 0210/2/2023
Dyrektora ROSiR z dnia
12 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
RZESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23 A, 35-010 Rzeszów

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest

 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających
  z obiektów rekreacyjno-sportowych, a także na terenie wokół obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie oraz ochrona mienia.

 • Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie obiektu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,

 • Wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz ustalenie sprawców czynów zabronionych

 • Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych,

 • Ochrona zdrowia i życia osób korzystających z obiektów i ich usług,

 1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające zidentyfikowanie osoby uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowi art. 9a oraz art. 50 ustawy
  o samorządzie gminnym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia
  o Ochronie Danych (dalej RODO).

 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer
  i rejestratorów ( rejestrator). Monitoring obejmuje następujące obiekty:

 • Pływalnię Krytą przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Pływalnię Krytą KARPIK przy ul. Solarza 12

 • Pływalnię Krytą MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 17

 • Pływalnię Krytą DELFIN przy ul. Rejtana 30

 • Pływalnię Krytą przy ul. Matuszczaka 7

 • Baseny Otwarte przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Halę Sportową przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Halę Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie 10.

 • Skatepark przy Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie 10.

 • Stadion RESOVIA przy ul. Wyspiańskiego 22

       Obiekty posiadają monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny ( w miejscach newralgicznych, obejmujący obszar wewnątrz oraz wokół budynków)

 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, przebieralni oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 2.

 2. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 4. Rejestracji podlega wyłącznie obraz, bez rejestracji dźwięku. Nagrywanie dźwięku z wykorzystaniem systemu monitoringu ROSiR może być dozwolone wyłącznie w przypadku organizacji imprez masowych na obiektach ROSiR, gdzie na mocy art. 11 ustawy z 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator takiej imprezy masowej posiada takie uprawnienie, jednakże obejmuje to wyłącznie czas trwania imprezy masowej.

 5. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora.

 6. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie przy wejściu oraz wewnątrz pomieszczeń celem doinformowania osób korzystających z pomieszczeń o prowadzonym monitoringu wizyjnym. W celu ochrony praw i wolności oraz poszanowania osób korzystających z szatni basenowej, zastosowano naklejki informacyjne o prowadzonym monitoringu wizyjnym. Monitoring w tych pomieszczeniach obejmuje wy

 7. Dane osobowe w postaci obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w 1 i przechowywany jest w pamięci rejestratora (nie krócej niż 7 dni, nie dłużej niż 21 dni).

 8. Wejście do pomieszczeń gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu możliwe jest
  w obecności Dyrektora ROSIR lub w obecności upoważnionego pracownika.

 9. Jeżeli nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu ze względu na zabezpieczenie dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, do czasu odbioru nagrania przez uprawniony podmiot po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie nagrania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.

 10. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 11. Do zapoznania się z zapisanym materiałem z monitoringu upoważnieni są:

 • Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 • Pracownicy ROSiR, którzy zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, www. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora.

 2. Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 3. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w postaci klauzuli informacyjnej, która wypełnia obowiązek przewidziany w art. 13 RODO, zamieszczona jest na stronie internetowej administratora: rosir.pl Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy osoba fizyczna wykaże potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (prawnie uzasadniony interes realizowany przez taką osobę), gdy będzie osobą poszkodowaną w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. Nie jest wykluczone, że nagrania takie będą obejmować dane osobowe osób obserwowanych, które brały udział w zdarzeniu, a udostępnienie ich danych może mieć nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności, jednakże będzie to każdorazowo indywidualnie analizowane.

 4. W przypadku wniosków o udostępnienie danych osobowych od uprawnionych podmiotów (Policja, Sąd itp.) warunkiem udostępnienia danych osobowych jest złożenie żądania w formie pisemnej, które powinno zawierać oznaczenie podmiotu, zakres żądanych danych oraz wskazanie podstawy udostępnienia.

 5. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.