REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 

§ 1

Definicje

1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:


     - pływalni – rozumie się przez to obiekt Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczący się przy ul. Ks. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów,
     - godzinie basenowej – rozumie się przez to 45 minut zegarowych,
     - basenie – rozumie się przez to halę basenową, pomieszczenia pomocnicze oraz natryski.
     - hali basenowej – rozumie się przez to pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości od 1,2 m do 3,75 m podzielona na 6 torów pływackich,
     - pomieszczeniach pomocniczych – rozumie się przez to szatnie: damską i męską, przebieralnie, natryski, toalety, korytarz oraz holl główny.
     - natrysku – natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz toalety.
     - pasku termoplastycznym – rozumie się przez to pasek wydawany na kasie Obiektu służący do otwierania szafek w szatniach głównych.

 

§ 2

Przepisy ogólne

 

1.    Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów.
2.    Dokonanie opłaty za pobyt na Obiekcie oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na jego terenie.
3.    Cena za bilet wstępu ustalana jest na podstawie Cennika ROSiR.
4.    Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 615 do 2145 zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rosir.pl.
5.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
6.    Faktury za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiane są na żądanie nabywcy, po zwrocie paragonu  w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
7.    W Obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
8.    Na terenie Obiektu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
9.    Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:
       a. do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków;
       b. jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów wewnętrznych Obiektu;
       c. jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce na Obiekcie.
10.    Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:
       a. stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
       b. zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych,
       c. dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
       d. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
       e. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Obiektu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie.
11.    Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte.
12.    Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

 

§ 3

Korzystanie z Obiektu

 


1.    Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2.    Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Obiekt, ze względu na ilość osób w nim przebywających. Maksymalna liczba osób korzystających z pływalni w czasie 1 godziny basenowej wynosi 45 osób.
3.    Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.
4.    Dzieci do lat 10 mogą wejść i korzystać z Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
5.    Wchodzący na Obiekt zobowiązani są do korzystania z szatni w kasie obiektu oraz w korytarzu Pływalni Krytej i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w „strefie mokrej”.
6.    Pasek pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po opuszczeniu „strefy mokrej”.
7.    Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.
8.    Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Obiektu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
9.    W obrębie „strefy mokrej” z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
10.    Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.
11.    Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.
12.    Wstęp pod natryski oraz na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym przylegającym do ciała (kobiety – jedno lub dwuczęściowy strój, mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe), dla wszystkich użytkowników – klapki oraz czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.
13.    Przed wejściem na Halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
14.    Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem przed wejściem do Hali basenowej.
15.    Korzystający z Obiektu są zobowiązani do podporządkowania się wszelkim poleceniom i nakazom ratowników oraz służb porządkowych w obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

§ 4 

Działania służby ratowniczej

 

1.    Dozorem służby ratowniczej objęta jest Hala basenowa.
2.    W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności,  gdy w innym miejscu na terenie Obiektu wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika Obiektu zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z Hali basenowej.
3.    Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.
4.    Klienci Obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom  służby ratowniczej w obrębie bezpieczeństwa i porządku na Obiekcie.
5.    O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Obiektu.
6.    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Obiektu.
7.    Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Obiektu.
8.    Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu po nakazie jej opuszczenia jest zabronione. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności wówczas, gdy zgłoszono awarie lub gdy prowadzona jest akcja ratownicza na Obiekcie.
9.    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2020  1444, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.


 

§ 5  

Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 


1.    Zabrania się przebywania na Obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.
2.    Zabrania się wstępu na Obiekt  osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
3.    W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
       a. palenia tytoniu, e-papierosów,
       b. wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
       c. wnoszenia ostrych narzędzi,
       d. wprowadzania zwierząt.
4.    Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Obiekcie zabrania się:
       a. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
       b. używania  strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;
       c. wchodzenia do niecki basenu o głębokości 3,75 m osobom nieumiejącym pływać;
       d. pozostawiania dzieci bez opieki;
       e. biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;
       f. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
       g. wszczynania fałszywych alarmów;
       h. stawania, siadania i leżenia na linach torowych;
       i. wchodzenia i wychodzenia  z niecki basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
       j. niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów;
       k. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;
       l. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;
       m. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
       n. używać detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała;
       o. żucia gumy i spożywania pokarmów (w Hali basenowej);
       p. używania wulgaryzmów
       r. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.
5.    Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.
6.    Zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym (z wyłączeniem sprzętu „ABC” – maska, fajka, płetwy treningowe miękkie, krótkie) oraz uprawiania innych sportów ekstremalnych, chyba że korzystający z basenu dysponuje odrębną zgodą uzyskaną od Dyrektora ROSiR.
7.    Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:
       a. z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);
       b. chorobami zakaźnymi;
       c. uczulonym na środki odkażające;
       d. z chorobami układu wydalania;
       e. z plastrami zwykłymi i bandażami;
       f. z otwartymi skaleczeniami i ranami;
       g. których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
       h.  których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
8.    Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 5 pkt. 7.
9.    Użytkownicy indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu przez dyżurującego ratownika.
10.  Indywidualny sprzęt dla jednej osoby:
       a. płetwy treningowe miękkie, krótkie,
       b. okulary pływackie, maska,
       c. dmuchane rękawki do pływania.
11.    Ratownik może zabronić używania sprzętu, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że może stanowić on zagrożenie dla innych osób korzystających z krytej pływalni.
12.    Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Obiekcie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
13.    Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę, zaleca się używanie klapek basenowych w całej „Strefie mokrej”.

 

§ 6  

Odpowiedzialność

 


1.    Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2.    Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Obiektu.
3.    Osoby ze schorzeniami wymienionymi w pkt.2 korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność.
4.    W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
5.    Pływalnia Kryta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomił klientów.
6.    Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych i szafkach basenowych.
7.    Za szkody powstałe na Obiekcie  odpowiedzialność ponosi sprawca.
8.    Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
9.    Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
10.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
11.    Pływalnia Kryta nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Obiektu.
12.    Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia Obiektu.

 

§ 7

Przepisy końcowe1.    Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą odpowiadającą kwocie zakupu nowego paska lub klucza.
2.    Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Obiektu jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z  Obiektu.
3.    Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Obiektu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
4.    W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Kierownik Obiektu .
5.    Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu lub Dyrektorowi ROSiR.
6.    O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

2.    Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)