RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

REGIONALNE CENTRUM  WIDOWISKOWO – SPORTOWEGO

W  RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10

 

R E G U L A M I N     O B I E K T U

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

                                                                               

 1. Regionalne Centrum Widowiskowo-Sportowe jest obiektem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
 2. Centrum służy do przeprowadzania; zawodów sportowych w grach zespołowych tj.: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,  halowa piłka nożna, itp. oraz imprez kulturalno-rozrywkowych. Organizowanie imprez masowych musi odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 20 marca 2009r. poz. 504).
 3. Centrum nie jest powszechnie dostępne.
 4. Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Zawarcie umowy na udostępnienie Centrum na organizację imprezy masowej może nastąpić po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zaakceptowania regulaminu obowiązującego w Centrum Widowiskowo-Sportowym.
 6. W Centrum można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe na których może być obecnych maksymalnie 4 304 osób.
 7. Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez sportowych środków bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności, pojemności sektorów, opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 8. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i przestrzeganie prawa.

 

 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W REGIONALNYM CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWYM

 

                                            Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w Centrum Widowiskowo-Sportowym w Rzeszowie.
 2. Podstawą wstępu i pobytu w Centrum uczestników zajęć lub imprez jest;
 • dla widzów uczestniczących w imprezie - ważny bilet wstępu,
 • dla uczestniczących w zajęciach – zaświadczenie lub identyfikator wystawiony przez organizatora,
 • dla dziennikarzy prasa, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę.
 • dla gości honorowych i.t.p. – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy.
 1. Każdy wchodzący na teren Centrum zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej ważnego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wstępu zgodnie z pkt. II podpunkt.2 niniejszego regulaminu.

 

                             Bilet wstępu – umowa cywilno-prawna

 1. Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie obiektu jest formą umowy cywilno-prawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem a nabywcą – posiadaczem biletu.
 2. Bilet wstępu zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. Wykupienie biletu przez uczestnika imprezy stanowi z jego strony zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zasad określonych w regulaminie obiektu.

 

Uprawnienia posiadacza biletu wstępu na teren obiektu:

 1. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do;
 • zajęcia miejsca określonego na bilecie,
 • swobodnej obserwacji imprezy,
 • korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w Centrum na zasadach odpłatności,
 • kulturalnego kibicowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej,
 • korzystania z szatni i WC.

 

Obowiązki posiadacza biletu wstępu:

 1. Nabywca – posiadacz ważnego biletu jest zobowiązany do;
 • zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy,
 • korzystania wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu obiektu,
 • poruszania się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,
 • okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu,
 • kulturalnego zachowania w czasie pobytu na obiekcie.
 • zachowania biletu do czasu zakończenia imprezy, meczu.

 1. Posiadacza ważnego biletu wstępu oraz innych uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy;
 • wchodzenia i przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innego o podobnym działaniu
 • wnoszenia alkoholu, napojów w butelkach szklanych, przedmiotów twardych, noży, petard, syren alarmowych bądź instrumentów do wytwarzania hałasu, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami agresji,
 • wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
 • używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne,
 • wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
 • wchodzenia na płytę hali oraz do pomieszczeń zastrzeżonych
  dla sportowców, wykonawców, administracji,
 • używania wulgarnych słów i określeń,
 • wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
 • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
 • wrzucania na płytę hali lub scenę jakichkolwiek przedmiotów,
 • zaśmiecania obiektu.

 

Wynajmujący nie przewiduje uruchomienia depozytu na deponowanie alkoholu oraz przedmiotów odebranych przy wejściu przez służby porządkowe, osoby chcące wnieść tego typu przedmioty nie będą na halę wpuszczane.

            

Obowiązki i odpowiedzialność organizatora imprezy

 1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz do zapewnienia porządku
  i bezpieczeństwa wynajętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Na nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy organizator zwróci się do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o osobach wpisanych do rejestru i objętych zakazem wstępu na imprezy masowe.
 3. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku należy dołączyć:
 • Opinie komendantów miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),
 • Opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
 • Program i regulamin imprezy masowej.
 • Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej
  za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób na imprezie, o stanie liczebnym służby porządkowej i informacyjnej
 • Polisę ubezpieczeniową dot. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych.
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika bezpieczeństwa)

 1. Organizator odpowiedzialny jest za;
 • bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,
 • stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
 • zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu,
 • zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.

 1. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa p. poż.;
 • w obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu,
 • stosowane elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane z materiałów trudno-zapalnych potwierdzonych atestami,
 • elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione jak również usytuowane w nieodpowiednim miejscu i niezgodnie z przepisami p.poż. zostaną usunięte na koszt organizatora,
 • pracownicy obsługi imprezy , służby ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

 1. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 z 1982 poz. 230 z późniejszymi zmianami/.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z Centrum.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu.
 4. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszelkich wyrządzonych w obiekcie szkód w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.