REGULAMIN                                                                                                                                                                  korzystania z Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                              przy ul. Ks. Jałowego 23A przez grupy zorganizowane

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu. Opiekunem grupy może być jednocześnie instruktora nauki pływania, trener, nauczyciel lub inna osoba uprawniona, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Pływalni. Grupa zorganizowana może posiadać jednocześnie opiekuna i instruktora, którzy w swoim zakresie dzielą obowiązek opieki nad grupą.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i jest zobowiązany do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Pływalni Krytej.
 7. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania z Regulaminem Pływalni Krytej oraz niniejszym Regulaminem wszystkich uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 8. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach Pływalni Krytej:
 • szatniach,
 • natryskach,
 • hali basenowej.
 • holu pływalni
 1. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
 • 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
 • 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
 • 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób  niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 1. Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w pkt. 12 zgodę musi wyrazić kierownictwo Pływalni, a podczas nieobecności kierownictwa dyżurujący ratownicy, a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.
 2. W przypadku grup szkolnych na halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy.
 3. Na halę basenową wpuszczane są tylko osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie będą wpuszczane na hale basenową, a ich dalszy pobyt na obiekcie może odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna nie prowadzącego zajęć.
 4. W czasie pobytu grupy na Pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 5. Pracownicy pływalni mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
 6. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na do szatni i na halę basenową.
 7. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 8. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
 9. Sprzęt do zajęć wydaje ratownik.
 10. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • wprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni;
 • zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A oraz innymi regulaminami stosownymi do odbywanych zajęć, oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
 • pobranie z kasy i przekazanie kluczy od szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek;
 • dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
 • podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Pływalni Krytej z podaniem adresu i nazwy placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy;
 • wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek;
 • wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami;
 • wskazanie sanitariatów i ubikacji i zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie pobytu na hali basenowej;
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących;
 • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika;
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na halę basenową zdezynfekowali stopy w brodziku;
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli;
 • zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 • ustawiczna kontrola zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń;
 • dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników pływalni;
 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego, ratowniczego lub lin basenowych;
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów.;
 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej;
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.
 • zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczy od szafek i rozliczenia się z nich w kasie Pływalni Krytej;
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni Krytej.
 • rozliczenie się w Kasie Pływalni z czasu pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni Krytej.
 2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Pływalni Krytej ratownikowi lub Kierownikowi DOB ZOS i potwierdzenie odnośnego wpisem do Dziennika Pracy Ratowników.
 3. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni Krytej.
 4. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Pływalni Krytej przepisów.
 5. Po zajęciach należy bezzwłocznie opuścić halę basenu, a ogólny pobyt na Pływalni powinno się ograniczyć do czynności ściśle związanych z organizacją zajęć.
 6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni Krytej jest umowa.
 7. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu, opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
 8. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni Kierownik DOB ZOS lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Pływalni i usunięcia z niej grupy.
 9. Odstępstwa od regulaminu mogą wystąpić jedynie za wiedzą i zgodą kierownictwa pływalni.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


 

 

REGULAMIN
korzystania z Pływalni Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego                                                                                  przez grupy zorganizowane

 • 1 Definicje

 

 1. Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej „Grupą” zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego Obiektu.
 3. Przez Instruktora rozumie się instruktora nauki pływania, trenera, nauczyciela lub inną osobę uprawnioną, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Hali
 4. Przez Halę basenową rozumie się całe pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości od 1,2 m do 3,75 m podzielona na 6 torów pływackich.
 • 2 Przepisy organizacyjne

 

 1. Wejście grupowe musi być zgłoszone na kasie Obiektu.
 2. Grupa zorganizowana wchodzi na Obiekt i  opuszcza go  pod nadzorem opiekuna.
 3. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na Obiekt.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Krytej Pływalni „Fregata” oraz regulaminami poszczególnych urządzeń.
 • 3 Opiekun grupy
 1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć
 2. Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób.
 3. Liczbę osób w grupie ustala organizator zajęć lub opiekun uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece opiekuna z tym, że na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż:
 • 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
 • ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 1. Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w § 3 pkt. 3 zgodę muszą wyrazić dyżurujący ratownicy a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.
 2. W przypadku grup szkolnych na Halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy. Osoby niekąpiące się przebywają na specjalnie przygotowanym ławkach usytuowanych w ciągu komunikacyjnym Hali basenowej i pozostają pod opieką i nadzorem opiekuna grupy.
 3. Pracownicy Obiektu mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z Hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
 4. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu ze służbą ratowniczą, kształtuje program pobytu grupy na Obiekcie i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 5. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji.
 6. Opiekunowie grup wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
 7. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym Obiekcie.
 8. Jeśli grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z instruktorem, opiekunowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie instruktora dyscyplinować podopiecznych.
 9. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani zachować należytą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków i dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu.
 10. Opiekun grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu grupy na Hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 11. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
 • załatwienie w kasie pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
 • pobranie pasków kodujących do szafek dla uczestników grupy,
 • dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni na holu głównego okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
 • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
 • wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet i sanitariatów w czasie całego pobytu na pływalni,
 • dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed i po wyjściu z hali basenowej
 • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników,
 • przeprowadzenie grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na teren hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na pływalni i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu używanego przez uczestników grupy sprzętu rekreacyjnego, sportowego, pływackiego,
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na Hali basenowej i wyprowadzenie grupy z Hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
 • dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie pozostawienia względnego porządku w szatni,
 • zebranie od wszystkich podopiecznych pasków kodujących i rozliczenie się z nich w kasie Obiektu.
 1. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Obiektu.
 2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na pływalni ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu do Dziennika Pracy Ratowników.
 3. Jeżeli opiekun grupy jest jednocześnie instruktorem obowiązują go zapisy § 4 niniejszego regulaminu.
 • 4 Instruktor
 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń pływalni, regulaminem dla Grup Zorganizowanych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi wraz z ratownikami odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Hali basenowej.
 3. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy umożliwiający natychmiastowej wejście do wody i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą.
 4. O liczbie osób biorących udział w zajęciach decyduje instruktor w porozumieniu z dyżurnym ratownikiem z tym, że na jednego instruktora nie powinno przypadać więcej niż:
 • 15 osób w tym nie więcej niż 10 osób w wieku przedszkolnym,
 • ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia uczestników zajęć oraz liczby opiekunów.
 • ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu ilość osób uczestnicząca w zajęciach o specjalistycznym charakterze innym niż nauka pływania.
 1. Dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników pływalni.
 2. W czasie pobytu grupy na Hali basenowej instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego z obowiązującymi na terenie Obiektu regulaminami.
 3. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
 4. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
 • zgłoszenie dyżurującemu ratownikowi faktu rozpoczęcia zajęć, w celu ustalenia zasad korzystania z Hali basenowej,
 • uzgodnienie z dyżurującym ratownikiem ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
 • zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu ilościowego grupy,
 • zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
 • prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na Hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • przed zakończeniem zajęć wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonych miejscach pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, pływackiego,
 • po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z Hali basenowej lub przekazanie jej opiekunowi, jeżeli grupa nadal pozostaje na Hali basenowej.
 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporzadkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obsługi Obiektu.
 2. Jeżeli instruktor jest jednocześnie opiekunem grupy obowiązują go zapisy § 3 niniejszego regulaminu.
 • 5 Uczestnicy grupy zorganizowanej

 

 1. Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup Zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 3. Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności:
 • poruszanie się po terenie Obiektu razem z grupą
 • pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenia klapek basenowych
 • przebranie się zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy,
 • umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek,
 • staranne umycie się przy pomocy środków myjących,
 • przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku,
 • udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
 • bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Obiektu, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
 • przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Obiektu lub mogących spowodować wypadek,
 • przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz wszczynania fałszywych alarmów,
 • przestrzeganie zakazu przekraczania stref, wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania Hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
 • przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
 • sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,
 • zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
 • udział w zbiórce kończącej zajęcia,
 • po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego,
 • po wyjściu z Hali basenowej umycie całego ciała,
 • opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.
 • 6 Przepisy końcowe
 1. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo  rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na Obiekcie administracja lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Obiektu,  do usunięcia grupy włącznie.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Obiektu przez grupy jest umowa.
 4. W przypadku braku umowy korzystania z Obiektu, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na Obiekcie i wszyscy zobowiązali się do ich przestrzegania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówk

 

 1. Przez grupę zorganizowaną (zwaną również grupą) rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie – korzystających pływalni, pod nadzorem i kierunkiem opiekuna grupy zorganizowanej (zwanego dalej również opiekunem).
 2. Opiekunem może być osoba pełnoletnia.
 3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A oraz treścią niniejszego Regulaminu, a także bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień w nich zawartych. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania z postanowieniami ww. regulaminów wszystkich członków grupy zorganizowanej oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień przez członków grupy zorganizowanej.
 4. Opiekun grupy reprezentuje podmiot organizujący zajęcia grupy zorganizowanej i zobowiązany jest do opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie zorganizowanej.
 5. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania informacji o stanie zdrowia uczestników zajęć grupy zorganizowanej oraz o ich umiejętnościach pływackich.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że do uczestnictwa w zajęciach grupy zorganizowanej dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie – a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego – oświadczenie o zdolności oraz braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
 7. Opiekunowi grupy zorganizowanej nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji ośrodka.
 8. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą zorganizowaną, ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Pływalni oraz za szkodę w mieniu ROSIR oraz powstanie szkody na osobie pozostającej od nadzorem opiekuna, wyrządzonej na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Pływalni FALA oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku grup zorganizowanych, korzystających z usług instruktora Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyłączona jest odpowiedzialność opiekuna grupy za szkody na osobie i mieniu OSiR powstałe na terenie hali basenowej w czasie pozostawania grupy pod opieką instruktora OSiR.
 9. Pod nadzorem jednego opiekuna grupy nie może pozostawać więcej niż 15 uczestników. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 10. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za przybycie grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych co najmniej na 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć, jest odpowiedzialny za pozostawienie przez członków grupy zorganizowanej odzieży wierzchniej w szatni znajdującej się w holu głównym oraz do zmiany obuwia.
 11. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek złożyć „Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 12. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron, przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 13. Ze względów organizacyjnych, OSiR zastrzega sobie możliwość wyłączenia z korzystania przez członków grupy zorganizowanej dwóch torów przeznaczonych do szybkiego pływania, decyzję w tym zakresie podejmuje ratownik pełniący dyżur na hali basenowej w trakcie trwania zajęć, w których uczestniczą członkowie grupy zorganizowanej.
 14. Na pływalnię nie będą wpuszczane grupy zorganizowane bez opiekuna.
 15. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
 16. Obowiązkiem opiekuna jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wejściem grupy zorganizowanej oraz pobranie pasków transponderowych dla członków grupy zorganizowanej, a także przekazanie pasków uczestnikom grupy zorganizowanej oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków transponderowych.
 17. Opiekuna grupy zorganizowanej obowiązuje strój kąpielowy, o którym mowa w § 3 pkt 18 Regulaminu Pływalni Fala lub strój sportowy (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).
 18. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek wprowadzenia grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej założył czysty, kompletny strój kąpielowy, oraz umieścił odzież zmienną w szafce oraz sprawdza, czy wszystkie szafki ubraniowe w szatniach zostały prawidłowo zamknięte.
 19. Opiekun grupy zorganizowanej przeprowadza grupę zorganizowaną z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami, wskazuje na obowiązek korzystania z toalet w czasie całego pobytu na hali basenowej, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej przed wejściem na halę basenową, skorzystał z natrysku.
 20. Opiekun ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej z pomieszczenia natrysków do hali basenowej oraz sprawdza, czy każdy członek grupy zorganizowanej przeszedł stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
 21. Opiekun zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy zorganizowanej oraz zgłasza ratownikowi fakt wprowadzenia grupy zorganizowanej do hali basenowej, ustala z ratownikiem szczegółowe zasady korzystania basenu.
 22. Opiekun grupy zorganizowanej ustawicznie kontroluje zachowania uczestników grupy zorganizowanej w czasie całego pobytu w hali basenowej a w razie potrzeby podejmuje działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa i porządku grupy.
 23. Opiekun przez cały czas pobytu grupy zorganizowanej na pływalni, ma obowiązek przebywać razem z grupą zorganizowaną oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 24. Opiekun w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się blisko niecki basenowej, w której przebywają członkowie grupy zorganizowanej, w miejscu z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany, zaś podczas korzystania przez członków grupy zorganizowanej ze zjeżdżalni, cały ten czas opiekun przebywa na mostku zjeżdżalni.
 25. Opiekun i członkowie grupy zorganizowanej mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników OSiR.
 26. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za to, by po zakończeniu zajęć, wypożyczony sprzęt sportowy, pływacki lub ratowniczy został złożony przez członków grupy zorganizowanej w wyznaczonym do tego miejscu.
 27. Po zakończeniu zajęć, opiekun grupy zorganizowanej zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy, zgłasza ratownikowi fakt zakończenia zajęć oraz wyprowadza grupę z hali basenowej.
 28. Opiekun grupy zorganizowanej po opuszczeniu hali basenowej przez członków grupy zorganizowanej, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej skorzystał z natrysku, następnie czy szafki odzieżowe w szatni zostały zupełnie opróżnione oraz czy wszystkie rzeczy osobiste zostały zabrane.
 29. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej do holu głównego pływalni, winien zebrać od uczestników grupy paski transponderowe, zwrócić je w kasie pływalni w ilości takiej samej, jak została pobrana oraz winien zapłacić w kasie pływalni cenę, zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR.
 30. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie hali basenowej i potwierdzenie takiego zdarzenia właściwym wpisem w Dzienniku pracy ratowników.
 31. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień przez członka lub członków grupy zorganizowanej w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – Zarządca basenu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do zakazania dalszego korzystania grupie zorganizowanej z pływalni oraz usunięcia z pływalni takiej grupy zorganizowanej bez zwrotu poniesionych kosztów.

Regulamin - PDF

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/20/21 Dyrektora ROSiR
z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie          

ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 1. Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kortach Tenisowych – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Ks. J. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korty Tenisowe czynne są:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 9⁰⁰ do 21 ⁰⁰ ,
 • w soboty i niedziele w godz. od 8⁰⁰ do 20⁰⁰.
 1. Korzystający  z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ROSiR nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 1. Ogólne zasady korzystania z kortów tenisowych.
 1. Użytkownicy Kortów Tenisowych są zobligowani do:
 • gry w estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu przystosowanym do gry na kortach,
 • zachowania czystości i porządku,
 • uporządkowania i wyszczotkowania kortów po zakończonej grze,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • niezakłócania gry osobom korzystającym z sąsiedniego kortu,
 • niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu czasu gry,
 • stosowania się do poleceń i uwag obsługi kortów.
 1. Użytkownikom Kortów Tenisowych zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania ma terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 1. Za przedmioty pozostawione w szatani, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Na prośbę użytkowników kortów tenisowych, ROSiR wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za ich korzystanie.
 3. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Kortów Tenisowych.
 5. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady stałych i jednorazowych rezerwacji kortów tenisowych.

 

 1. Rezerwacji jednorazowych kortów dokonywać można pod numerem 531 272 544.
 2. Rezerwacji stałych kortów tenisowych należy dokonywać osobiście w biurze Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23 A (pok.1) lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 do regulaminu.
 3. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres jednego sezonu, który trwa od maja do września.
 4. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z kortu przez Użytkownika przez
  1 godzinę zegarową (60 min.), w tym 55 min. gry i 5 min. na udostępnienie na posprzątanie i przygotowanie kortu (pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) dla kolejnego gracza.
 1. Przy rezerwacji stałej i jednorazowej obowiązują opłaty według cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat.
 1. Opłatę należy uiścić najpóźniej przed wejściem na korty. Opłata obejmuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.

IV. Zasady odwoływania stałych i jednorazowych rezerwacji.

 1. Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 2. Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
 3. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując u obsługi kortu, może zostać pozbawiony możliwości dalszych  rezerwacji.
 5. Jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną lub nie powiadomi opiekuna kortu o możliwym spóźnieniu, ROSiR uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie.
 6. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności remontowych i porządkowych.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Kortów Tenisowych i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

  

Do pobrania

Wniosek o rezerwację kortów - DOCX

Loading...

 OGŁOSZENIE-koniec-sezonu-grzewczego.jpg

 

CENNIK HALI TENISOWEJ

przy ul. Ks. Jałowego 23A


 

Rodzaj biletu

Terminy

Do godz. 1500

Po godz. 1500 oraz soboty, niedziele i święta

Bilety w okresie grzewczym

70 zł

80 zł

Bilety poza okresem grzewczym

50 zł

60 zł

Karnety 10 godzinne w okresie grzewczym

650 zł

750 zł

Karnety 10 godzinne poza okresem grzewczym

450 zł

550 zł

 

*tzw. okres grzewczy obejmuje okres w którym korty ogrzewane są za pomocą instalacji grzewczej.

*karnety należy wykorzystać w ciągu trzech miesięcy