REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA BASENACH OTWARTYCH
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług świadczonych przez Baseny Otwarte Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna.
 3. Opiekun przed skorzystaniem z usług Basenów Otwartych zobowiązany jest wypełnić formularz dla grup zorganizowanych stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
 • 30 pełnoletnich uczestników;
 • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów;
 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym.
 1. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie Basenów Otwartych, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej –przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna – korzystającą z usług Basenów Otwartych.
 3. Grupa zorganizowana osób niepełnoletnich może wejść i przebywać na terenie Basenów Otwartych jedynie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.
 4. Opiekun grupy przed wejściem na teren obiektu ma obowiązek:
 • uiścić opłatę,
 • zapoznać uczestników grupy z Regulaminem Basenów Otwartych oraz Regulaminem Grup Zorganizowanych,
 1. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy, kształtuje program pobytu grupy na Basenach Otwartych ROSiR i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 2. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania się Regulaminowi Ogólnemu Basenów Otwartych oraz pozostałym regulaminom obowiązującym na Basenach Otwartych ROSiR.
 3. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie basenów oraz przed bramkami kasowymi, w szatniach, pod natryskami, w ubikacjach i na pozostałym terenie Basenów Otwartych ROSiR.
 4. W czasie pobytu grupy na Basenach Otwartych opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie.
 5. Grupa bez opiekuna nie zostanie wpuszczona na teren Basenów Otwartych.
 6. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w miejscu (blisko lustra wody), z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
 7. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym Basenów Otwartych, regulaminami poszczególnych części obiektu i urządzeń oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
 • wypełnienie formularza i podpisanie zamieszczonych w nim zobowiązań i  oświadczeń,
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
 • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, wskazanie toalet ora zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w czasie całego pobytu na terenie Basenów Otwartych,
 • dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w tym m.in. zdjęcia wszelkiej biżuterii, używania okularów korekcyjnych oraz szkieł kontaktowych,
 • zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • stały nadzór i opieka nad uczestnikami grupy,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na terenie obiektu i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • przebywanie na obrzeżu niecki basenu podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
 • przebywanie na obrzeżu niecki sztucznej rzeki podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.
 1. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Basenów Otwartych najbliższemu ratownikowi, potwierdzenie odnośnym wpisem o nim w Dzienniku Pracy ratowników.
 2. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie obiektu.
 3. Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Basenów Otwartych ROSiR przez będących pod jego opieką uczestników grupy zorganizowanej.

 

DO POBRANIA

Regulamin Grup Zorganizowanych

Formularz Grup Zorganizowanych