REGULAMIN

Pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

 

§ 1
Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy akt

 2. pływalni – obiekt administrowany przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszczący się przy
  ul. Matuszczaka 7a ,
  stanowiący mienie komunalne Gminy Miasto Rzeszów,

 3. godzinie basenowej – rozumie się przez to 60 minut zegarowych,

 4. basenie – rozumie się przez to halę basenową, pomieszczenia pomocnicze

 5. hali basenowej – rozumie się przez to pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu
  o wymiarach 29,5 m x 25 m o głębokości od 1,8 m do 5,00 m oraz jacuzzi

 6. pomieszczeniach pomocniczych – rozumie się przez to szatnie: damską i męską, przebieralnie, natryski, toalety, korytarz oraz hol główny.

 7. natrysku – natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz toalety.

 8. strefie czysta - obszar na którym przebywanie wymaga obuwia zmiennego (klapki)

 9. pasku lub pasku termoplastycznym – rozumie się przez to pasek wydawany w kasie pływalni służący do otwierania szafek w szatniach głównych i podlegający natychmiastowemu zwrotowi do kasy z chwilą zaprzestania korzystania z pływalni

 10. Jacuzzi – wanna z hydromasażem

 11. pobycie – korzystanie odpłatne z którejkolwiek usług świadczonych na terenie pływalni

 12. kliencie – osobie korzystającej z pływalni na podstawie biletów wstępu lub innych uprawniających do takiego korzystania, względnie przebywające na jej terenie.

 13. Służbie ratowniczej - stanowią ją osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.

 14. Sali treningowej – pomieszczenie do suchej rozgrzewki

 

§ 2

Przepisy ogólne

 1. Pływalnia jest obiektem administrowanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszczącym się przy
  ul. Matuszczaka 7a , stanowiącym mienie komunalne Gminy Miasto Rzeszów.

 2. Dokonanie opłaty za pobyt na pływalni stanowi potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na jego terenie.

 3. Cena za bilet wstępu ustalana jest na podstawie Cennika ustalonego przez właściwy organ Gminy Miasta Rzeszów

 4. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 600 do 2200 zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rosir.pl.

Ostatnie wejście do wody godz. 2030, wyjście z basenu do godz. 2130, zdanie paska oraz rozliczenie za pobyt w kasie do godz. 2140.

 1. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 2. Faktury za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiane są na żądanie nabywcy, po zwrocie paragonu w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

 3. Na pływalni należy przestrzegać zasad utrzymania porządku i czystości

 4. Na terenie pływalni działa system monitoringu wizyjnego

 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym także do celów związanych z ustaleniem przebiegu zdarzenia mającego miejsce na pływalni.

 6. Klienci pływalni są zobowiązani w szczególności do:

 1. zapoznania się i przestrzegania regulaminu,

 2. stosowania się do zarządzeń i komunikatów pracowników obsługi i służb ratowniczych,

 3. dostosowania własnej aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń
  i przeciwwskazań medycznych,

 4. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

 5. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na pływalni.

 1. ROSIR zastrzega sobie prawo do rezerwacji Pływalni lub jego części na szkolenia, zawody sportowe lub inne imprezy zamknięte dla klientów.

 2. Za bezpieczeństwo podczas szkoleń, zawodów, zajęć oraz innych imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

 

§ 3

Korzystanie z Pływalni

 1. Z Pływalni samodzielnie mogą korzystać osoby umiejące pływać - indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 2. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z niecki basenowej tylko pod opieką instruktora.

 3. Możliwe jest czasowe ograniczenie wstępu na Pływalnię, ze względu na ilość osób jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, względy bezpieczeństwa lub organizacyjne.

 4. Ogólna liczba osób pływających w niecce basenu nie może przekroczyć 163 osób.

 5. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

 6. Instruktorzy „zewnętrzni: mogą poradzić zajęcia tylko w przypadku posiadania zgody Kierownika pływalni.

 7. Klienci pływalni zobowiązani są pozostawić okrycie wierzchnie w szatni, a klienci korzystający ze strefy mokrej ponadto z czystego obuwia basenowego (klapki itp.).

 8. Pasek pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po opuszczeniu „strefy czystej”.

 9. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

 10. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z pływalni z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 11. W obrębie „strefy czystej ” z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

 12. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.

 13. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.

 14. Wstęp pod natryski oraz na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym przylegającym do ciała (kobiety – jedno lub dwuczęściowy strój, mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe bez kieszeni), dla wszystkich użytkowników – klapki oraz czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.

 15. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

 16. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem przed wejściem do hali basenowej.

§ 4

Służba ratownicza

 1. Służbę ratowniczą stanowią ratownicy. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.

 2. Dozorem służby ratowniczej objęta jest hala basenowa.

 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności,  gdy w innym miejscu na terenie Pływalni wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu klienta Pływalni, służba ratownicza udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z hali basenowej.

 4. Klienci są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służby ratowniczej wydawanym w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku na pływalni.

 5. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę pływalni.

 6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze pływalni.

 7. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi pływalni.

 8. Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu po nakazie jej opuszczenia jest zabronione. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności wówczas, gdy zgłoszono awarie lub gdy prowadzona jest akcja ratownicza na pływalni.

 9. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2020  1444, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 5

Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 1. Zabrania się przebywania na Obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.

 2. Zabrania się wstępu na Pływalnia  osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

 3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 1. palenia tytoniu, e-papierosów,

 2. wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

 3. wnoszenia ostrych narzędzi,

 4. wprowadzania rowerów, hulajnóg oraz wjeżdżania na rolkach

 5. wprowadzania zwierząt.

 1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na hali basenowej zabrania się:

 1. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

 2. używania  strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;

 3. wchodzenia do niecki basenu osobom nieumiejącym pływać;

 4. pozostawiania dzieci bez opieki;

 5. biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;

 6. skakania z wież, trampolin bez nadzoru instruktora

 7. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;

 8. wszczynania fałszywych alarmów;

 9. stawania, siadania i leżenia na linach torowych;

 10. wchodzenia i wychodzenia  z niecki basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

 11. niszczenia urządzeń i wyposażenia pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów;

 12. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;

 13. wchodzenia do niecki basenowe w biżuterii i innych ozdobach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników;

 14. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;

 15. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 16. używać detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała;

 17. żucia gumy i spożywania pokarmów (w hali basenowej);

 18. używania wulgaryzmów

 19. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.

 1. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi mogą zostać usunięte z pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

 2. Zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym (z wyłączeniem sprzętu „ABC” – maska, fajka, płetwy treningowe miękkie, krótkie) oraz uprawiania innych sportów ekstremalnych, chyba że korzystający z basenu dysponuje odrębną zgodą uzyskaną od Dyrektora ROSiR.

 

 1. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:

 1. z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp.,(wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);

 2. chorobami zakaźnymi;

 3. uczulonym na środki odkażające;

 4. z chorobami układu wydalania;

 5. z plastrami zwykłymi i bandażami;

 6. z otwartymi skaleczeniami i ranami;

 7. których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 8. których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

 1. Pracownik pływalni ma prawo nie zezwolić na korzystanie z pływalni danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych zachowań wymienionych w § 5 pkt. 7.

 2. Klienci mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu przez dyżurującego ratownika.

 3. Prywatny sprzęt dla jednej osoby o którym mowa w pkt.9 to:

 1. płetwy treningowe miękkie, krótkie,

 2. okulary pływackie, maska,

 1. Ratownik może zabronić używania sprzętu, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że może stanowić on zagrożenie dla innych osób korzystających z pływalni.

 2. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Obiekcie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie
  i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia okularów korekcyjnych należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.


§ 6

Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z pływalni.

 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w pkt.2 korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.

 4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

 5. Pływalnia Kryta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomił klientów.

 6. Kierownictwo Pływalni Krytej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych i szafkach basenowych.

 7. Za szkody powstałe na Obiekcie  odpowiedzialność ponosi sprawca.

 8. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 9. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

 11. ROSIR nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.

 

§ 7

Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą podaną
  w cenniku.

 2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z  pływalni.

 3. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę pływalni.

 4. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Kierownik pływalni .

 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi ROSiR.

 6. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 8. Pływalnia wyposażona jest w „salę treningową”, saunę, gabinet fizjoterapii oraz siłownię. Powyższe części przeznaczone są dla ograniczonej liczby osób i podlegają one odrębnym regulaminom.

 9. Wieże oraz trampoliny przeznaczone są dla profesjonalnych sekcji skoków do wody, klubów pływackich oraz osób będących pod opieką instruktorów zatrudnionych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 2. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)

Regulamin Kursów Nauki Pływania

Zarządzenie Nr 0210 /29/2023 

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Nauki Pływania na Pływalni Krytej przy
ul. Ks. Jałowego 23A
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

Wprowadza się Regulamin Kursów Nauki Pływania Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia  Nr 0210/29/2023

Dyrektora ROSiR z dnia   1 sierpnia 2023 r.

 

REGULAMIN KURSÓW NAUKI PŁYWANIA 
PŁYWALNI KRYTEJ
 
przy ul. Ks. Jałowego 23A
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

 

 1. Organizatorem Kursów Nauki Pływania jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, który jest również administratorem danych osobowych
 2. Miejscem przeprowadzania kursów jest Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A.
 3. Regulamin Kursów Nauki Pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni oraz innymi obowiązującymi na niej regulaminami.
 4. Zajęcia nauki pływania w ramach Kursów Nauki Pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia (ze względu na głębokość wody na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego min. 140 cm wzrostu), młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach do 15 osób, (po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem możliwe uczestnictwo w kursie dzieci od lat 6).
 6. Uczestnicy zajęć, rodzice osób niepełnoletnich mają obowiązek we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci – na odpowiedzialność ich rodziców (opiekunów prawnych) będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia (zdrowia dziecka). Rodzic (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka i jego bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności przed rozpoczęciem zajęć, termin określony jest przez organizatora, a szczegóły dostępne są na stronie www.rosir.pl w zakładce ”NASZE OBIEKTY” „Basen Kryty ROSIR” odnośnik „KURSY NAUKI PŁYWANIA”, na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy kasie obiektu oraz w mediach społecznościowych. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć oraz wpisania nowych osób na wolne miejsca. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność zgłoszeń.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach (maksymalnie 3 godz.) uczestnik kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin. Nieobecność należy odrobić w trakcie trwania danego kursu. Jednocześnie nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej pomniejszenia.
 9. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
 10. W uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
 11. Zwrot wpłaty za kurs będzie dokonywany proporcjonalnie do ilości wykorzystanych godzin.
 12. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę uczestników kursu oraz dokonały płatności zgodnie z pkt. 7 regulaminu.
 13. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko uczestnika kursu oraz podanie poprawnego numeru telefonu kontaktowego. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez uczestnika (Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2)
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni, godzin zajęć, instruktora prowadzącego oraz harmonogramu w przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania kursów nauki pływania. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć
  w wodzie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany stopień zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takim wypadku uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwota wpłacona przed rozpoczęciem kursu zostanie zwrócona.
 16. Celem organizowanych zajęć jest: * w przypadku grup początkujących – wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawy,* w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej (stylu grzbietowego, stylu klasycznego (żabka) oraz kraula,* w przypadku grup zaawansowanych – nauka i doskonalenie stylu motylkowego (delfin) oraz pozostałych technik pływackich, kształtowanie możliwości kondycyjnych.
 17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
 18. Pływalnie ROSiR nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.
 19. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Kursów Nauki Pływania oraz pozostałymi  regulaminami Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.
 20. Płatność i udział w zajęciach oznacza zapoznanie się z regulaminem zajęć, regulaminami obowiązującymi na Pływalniach oraz akceptacją postanowień w nich zapisanych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ROSiR

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” – informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane dla celów niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy w związku z rezerwacją i korzystaniem z obiektu sportowego, którym zarządza ROSiR.
 4. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia oraz realizacji umowy oraz realizacja statutowego zadania ROSiR jakim jest administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale konieczny do zawarcia i zrealizowania umowy
  i rezerwacji obiektu oraz korzystania z niego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rezerwacji oraz realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać także m.in.
  z przepisów księgowo-rachunkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, który wynika z przepisów dot. archiwizacji dokumentacji obowiązujących w ROSiR.
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do żądania usunięcia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom, z którymi ROSiR zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

 

Oświadczenie dla uczestników lub rodziców - do pobrania DOCX 

 

 

Zarządzenie Nr 0210/2/2023 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12 stycznia 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Monitoringu Wizyjnego
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Traci moc Regulamin Monitoringu Wizyjnego Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10 czerwca 2022 r.

 2. Jednocześnie wprowadza się Regulamin Monitoringu Wizyjnego Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 0210/2/2023
Dyrektora ROSiR z dnia
12 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
RZESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23 A, 35-010 Rzeszów

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest

 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających
  z obiektów rekreacyjno-sportowych, a także na terenie wokół obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie oraz ochrona mienia.

 • Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie obiektu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,

 • Wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz ustalenie sprawców czynów zabronionych

 • Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych,

 • Ochrona zdrowia i życia osób korzystających z obiektów i ich usług,

 1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające zidentyfikowanie osoby uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowi art. 9a oraz art. 50 ustawy
  o samorządzie gminnym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia
  o Ochronie Danych (dalej RODO).

 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer
  i rejestratorów ( rejestrator). Monitoring obejmuje następujące obiekty:

 • Pływalnię Krytą przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Pływalnię Krytą KARPIK przy ul. Solarza 12

 • Pływalnię Krytą MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 17

 • Pływalnię Krytą DELFIN przy ul. Rejtana 30

 • Pływalnię Krytą przy ul. Matuszczaka 7

 • Baseny Otwarte przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Halę Sportową przy ul. Ks. Jałowego 23A

 • Halę Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie 10.

 • Skatepark przy Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie 10.

 • Stadion RESOVIA przy ul. Wyspiańskiego 22

       Obiekty posiadają monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny ( w miejscach newralgicznych, obejmujący obszar wewnątrz oraz wokół budynków)

 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, przebieralni oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 2.

 2. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 4. Rejestracji podlega wyłącznie obraz, bez rejestracji dźwięku. Nagrywanie dźwięku z wykorzystaniem systemu monitoringu ROSiR może być dozwolone wyłącznie w przypadku organizacji imprez masowych na obiektach ROSiR, gdzie na mocy art. 11 ustawy z 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator takiej imprezy masowej posiada takie uprawnienie, jednakże obejmuje to wyłącznie czas trwania imprezy masowej.

 5. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora.

 6. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie przy wejściu oraz wewnątrz pomieszczeń celem doinformowania osób korzystających z pomieszczeń o prowadzonym monitoringu wizyjnym. W celu ochrony praw i wolności oraz poszanowania osób korzystających z szatni basenowej, zastosowano naklejki informacyjne o prowadzonym monitoringu wizyjnym. Monitoring w tych pomieszczeniach obejmuje wy

 7. Dane osobowe w postaci obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w 1 i przechowywany jest w pamięci rejestratora (nie krócej niż 7 dni, nie dłużej niż 21 dni).

 8. Wejście do pomieszczeń gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu możliwe jest
  w obecności Dyrektora ROSIR lub w obecności upoważnionego pracownika.

 9. Jeżeli nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu ze względu na zabezpieczenie dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, do czasu odbioru nagrania przez uprawniony podmiot po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie nagrania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.

 10. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 11. Do zapoznania się z zapisanym materiałem z monitoringu upoważnieni są:

 • Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 • Pracownicy ROSiR, którzy zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, www. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora.

 2. Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 3. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w postaci klauzuli informacyjnej, która wypełnia obowiązek przewidziany w art. 13 RODO, zamieszczona jest na stronie internetowej administratora: rosir.pl Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy osoba fizyczna wykaże potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (prawnie uzasadniony interes realizowany przez taką osobę), gdy będzie osobą poszkodowaną w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. Nie jest wykluczone, że nagrania takie będą obejmować dane osobowe osób obserwowanych, które brały udział w zdarzeniu, a udostępnienie ich danych może mieć nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności, jednakże będzie to każdorazowo indywidualnie analizowane.

 4. W przypadku wniosków o udostępnienie danych osobowych od uprawnionych podmiotów (Policja, Sąd itp.) warunkiem udostępnienia danych osobowych jest złożenie żądania w formie pisemnej, które powinno zawierać oznaczenie podmiotu, zakres żądanych danych oraz wskazanie podstawy udostępnienia.

 5. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ROSIR

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na platforach Facebook oraz Instagram, których właścicielem jest Spółka Meta Platforms Ireland Ltd. Przez interakcję w ramach, której przetwarzane są dane osobowe należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod postami, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów, dokonywanie subskrypcji (obserwowanie) lub polubień.

Dane dotyczące administratora danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowie Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalną stroną ROSiR na platformie Facebook lub Instagram, którą prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Meta Platforms Ireland Ltd. - co wykonujemy w celu realizacji statutowych zadań ROSiR. Jest to: prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, współpraca  z  organami  administracji  publicznej,  związkami  sportowymi,  klubami, stowarzyszeniami  i  innymi  organizacjami  upowszechniania  kultury  fizycznej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz uchwała nr XLI/788/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r.
 • Możemy także przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania ze strony, co będzie uzasadnionym interesem ze względu na konieczność oceny czy podejmowane działania są skuteczne w stosunku do założonych celów.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem/subskrybentem  lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie tych platform.
 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 3. Dostawca platformy społecznościowej Facebook i Instagram

ROSiR co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy 

Przysługujące uprawnienia na mocy RODO

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych oraz żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  2. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych;
   • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
   • dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ROSiR do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYCH Z FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LTD.)
 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Regulamin zakupów usług Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonywanych za pośrednictwem systemu internetowej rezerwacji usług ePalatyn

 

I. Strony i przedmiot umowy

 1. Serwis internetowej rezerwacji usług znajdujący się pod adresem https://rosir.palatyn.com.pl/ zwany w dalszej części e-palatyn, Sklep, lub Serwis, jest użytkowany przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą Księdza Józefa Jałowego 23, 35-001 Rzeszów, REGON: 180920353 NIP: 8133675681 zwanego dalej Sprzedawca
 2. e-palatyn jest wykorzystywany przez Sprzedawcę odpłatnie w ramach usługi licencyjnej Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Palatyn, który jest własnością MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. www.palatyn.com.pl
 3. Stroną dokonującą zamówienia i zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem. Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dokonania zakupu przez osobę fizyczną niepełnoletnią lub pozbawioną względnie ograniczoną w zdolności do czynności prawnych.
 4. Usługami, o których mowa w ust. 1 są niektóre usługi oferowane przez Sprzedawcę na terenie Basenów otwartych ROSiR zlokalizowanych przy ul Księdza Józefa Jałowego 23,
 5. Ceny podane w e-palatyn nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie e-palatynu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 1219).
 7. Korzystanie z e-palatyn możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Microsoft Edge w wersji 96.x lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 59.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz mogą nieodpłatnie sporządzić jego wydruk w całości lub części.
 2. Wszelkie informacje o usługach Sprzedawcy, Produktach podane w e-palatyn, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady dokonywania zamówień

 1. Wszelkie czynności dokonywane w ramach strony https://rosir.palatyn.com.pl/ oraz e-palatyn, są przeznaczone tylko i wyłącznie dla obecnych lub przyszłych klientów ROSiR , którzy chcą dokonywać zakupu usług drogą elektroniczną.
 2. Składanie zamówienia w e-palatyn dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy internetowych udostępnianych w ramach e-palatyn.
 3. W ramach serwisu e-palatyn Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Rejestracja w e-palatyn następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu e-palatyn, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 6. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń Klienta oraz nieprawidłowego działania Internetu.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

7.1. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
7.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-palatyn niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
7.3. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
7.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
7.5. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla jego serwisu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
7.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-palatyn jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach e- palatyn i/lub podczas dokonywania zakupu Usług.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić e-palatyn o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Operator e-palatyn może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu e-palatynjak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-palatyn lub usług oferowanych w ramach usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

9.1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
9.2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
9.3. dopuści się zachowań , które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień.

 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.
 3. Zamówienie Usług zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację,
 4. Usługi zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne oraz gdy Klient dokona całej wpłaty za Usługę w wyznaczonym terminie 30 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności danej Usługi, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Usług lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Usług lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 5. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.
 6. Sprzedawca w ramach e-palatyn nie przyjmuje zamówień złożonych za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. e-palatyn realizuje obsługę Klienta na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę według obowiązującego kalendarza otwarcia obiektu basenów otwartych na dany rok kalendarzowy.
 8. Zamówienia będą potwierdzane przez Sprzedawcę najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
 9. Klient podczas rejestracji w e-palatyn jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnego wypełnienia "Danych kontaktowych". Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi pomiędzy Klientem a e-palatyn.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia od klientów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania finansowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia klient może się z skontaktować ze Sprzedawcą poprzez formularz na stronie internetowej lub telefonicznie.

III. Formy płatności

 1. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonywać płatności tylko za pośrednictwem serwisu autoryzacji płatności "Dotpay" - PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 PLN, opłacony w całości gotówką..
 2. Opłaty dokonuje klient po przekierowaniu przez system e-palatyn na stronę Dotpay. Zamówienie zostaje realizowane dopiero po jego opłaceniu (gdy powiadomienie o wpłacie dotrze do systemu PALATYN).

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące umów, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz nazwę Konta (Login) i adres e-mail Klienta;
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

 

V. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

VI .Polityka prywatności oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informacja administratora danych osobowych w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,), dalej RODO:

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją na platformie zakupów, utrzymaniem konta oraz zakupami jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Księdza Józefa Jałowego 23a, 35-001 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej jako Sprzedawca. Kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez adres administratora wskazany powyżej.

1.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

- rejestracji i założenia konta w serwisie internetowym w systemie ePalatyn

- przyjmowania i odpowiedzi na zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego

- realizacji umów sprzedaży za pomocą systemu ePalatyn

- realizacji obowiązków prawnych administratora nałożonych przez przepisy rachunkowe i księgowe

- utrzymania konta użytkownika i innych usług z nim związanych w systemie ePalatyn

- zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej  poprzez rejestrację danych eksploatacyjnych użytkowników serwisu sprzedaży internetowej

- ustalania, dochodzenia należności i roszczeń

1.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie udostępnienia możliwości skorzystania z usług, realizacji sprzedaży oraz utrzymania konta użytkownika i odpowiadania na jego zgłoszenia związane z obsługą umowy sprzedaży

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizowanie zadania w interesie publicznym i odpowiadanie na zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego w stosunku do osób, które nie zarejestrowały konta w serwisie – w związku ze statutowym zadaniem w postaci realizacji zadań miasta Rzeszowa z zakresu kultury fizycznej, sportu i  turystyki,  administrowania  oraz  zarządzania  obiektami  i  terenami  rekreacyjnymi  stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązku prawnego zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w zakresie danych eksploatacyjnych

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązków prawnych w związku z przepisami księgowymi i rachunkowymi np. w związku z wystawianiem faktur i księgowaniem i ewidencjonowaniem opłat.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie należności i roszczeń – w przypadkach, gdy zachodzi konieczność ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

1.4. W zakresie posiadania konta w systemie ePalatyn Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu żądania usunięcia konta lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam, że nie życzą sobie Państwo  dalszego posiadania konta w serwisie. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem w zakresie danych związanych z zakupami usług. W zakresie obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowo-rachunkowych dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

1.5. Odbiorcą danych jest podmiot, z którym ROSiR zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – jest to firma MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35, która . W przypadku płatności za bilet odbiorcą danych jest operator płatności, który występuje w roli oddzielnego administratora danych osobowych. Innymi odbiorcami mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa po wykazaniu podstawy prawnej.

1.6. Na zasadach przewidzianych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa:

- Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania)

- Prawo żądania usunięcia danych osobowych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Prawo do sprzeciwu

1.7. W przypadku, gdy klient uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

1.8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zakupu usługi poprzez Internet. Niepodanie będzie skutkować niemożliwością zakupu. W takich przypadkach istnieje alternatywna ścieżka zakupu w formie tradycyjnej.

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną umów sprzedaży wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 4. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Sprzedawcy z serwisu (dane eksploatacyjne):
 5. identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych z formularza rejestracyjnego;
 6. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 7. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
 8. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 10. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 11. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./
 12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu transakcji sprzedaży.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 15. Specyfikacja Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

VII. Informacja o plikach „cookies” w systemi ePalatyn

 1. ePalatyn może używać plików „cookies” kiedy Klient odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer ePalatyn na komputerze użytkownika, które serwer ePaltyn może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron ePalatyn.
 2. ePalatyn może także umieszczać pliki „cookies” w celu:
 3. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu)
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron w/w serwisu
 5. dostosowania serwisu e-palatyn do potrzeb Klientów

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji ePalatyn. Jednocześnie ePalatyn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach ePalatyn.

VIII. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.

W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://rosir.palatyn.com.pl/ oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Regulamin e-palatyn wchodzi w życie z dniem 11.06.2022