Regulamin zakupów usług Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonywanych za pośrednictwem systemu internetowej rezerwacji usług ePalatyn

 

I. Strony i przedmiot umowy

 1. Serwis internetowej rezerwacji usług znajdujący się pod adresem https://rosir.palatyn.com.pl/ zwany w dalszej części e-palatyn, Sklep, lub Serwis, jest użytkowany przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą Księdza Józefa Jałowego 23, 35-001 Rzeszów, REGON: 180920353 NIP: 8133675681 zwanego dalej Sprzedawca
 2. e-palatyn jest wykorzystywany przez Sprzedawcę odpłatnie w ramach usługi licencyjnej Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Palatyn, który jest własnością MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. www.palatyn.com.pl
 3. Stroną dokonującą zamówienia i zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem. Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dokonania zakupu przez osobę fizyczną niepełnoletnią lub pozbawioną względnie ograniczoną w zdolności do czynności prawnych.
 4. Usługami, o których mowa w ust. 1 są niektóre usługi oferowane przez Sprzedawcę na terenie Basenów otwartych ROSiR zlokalizowanych przy ul Księdza Józefa Jałowego 23,
 5. Ceny podane w e-palatyn nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie e-palatynu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 1219).
 7. Korzystanie z e-palatyn możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Microsoft Edge w wersji 96.x lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 59.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz mogą nieodpłatnie sporządzić jego wydruk w całości lub części.
 2. Wszelkie informacje o usługach Sprzedawcy, Produktach podane w e-palatyn, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady dokonywania zamówień

 1. Wszelkie czynności dokonywane w ramach strony https://rosir.palatyn.com.pl/ oraz e-palatyn, są przeznaczone tylko i wyłącznie dla obecnych lub przyszłych klientów ROSiR , którzy chcą dokonywać zakupu usług drogą elektroniczną.
 2. Składanie zamówienia w e-palatyn dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy internetowych udostępnianych w ramach e-palatyn.
 3. W ramach serwisu e-palatyn Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Rejestracja w e-palatyn następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu e-palatyn, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 6. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń Klienta oraz nieprawidłowego działania Internetu.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

7.1. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
7.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-palatyn niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
7.3. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
7.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
7.5. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla jego serwisu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
7.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-palatyn jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach e- palatyn i/lub podczas dokonywania zakupu Usług.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić e-palatyn o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Operator e-palatyn może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu e-palatynjak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-palatyn lub usług oferowanych w ramach usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

9.1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
9.2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
9.3. dopuści się zachowań , które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień.

 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.
 3. Zamówienie Usług zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację,
 4. Usługi zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne oraz gdy Klient dokona całej wpłaty za Usługę w wyznaczonym terminie 30 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności danej Usługi, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Usług lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Usług lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 5. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.
 6. Sprzedawca w ramach e-palatyn nie przyjmuje zamówień złożonych za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. e-palatyn realizuje obsługę Klienta na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę według obowiązującego kalendarza otwarcia obiektu basenów otwartych na dany rok kalendarzowy.
 8. Zamówienia będą potwierdzane przez Sprzedawcę najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
 9. Klient podczas rejestracji w e-palatyn jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnego wypełnienia "Danych kontaktowych". Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi pomiędzy Klientem a e-palatyn.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia od klientów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania finansowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia klient może się z skontaktować ze Sprzedawcą poprzez formularz na stronie internetowej lub telefonicznie.

III. Formy płatności

 1. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonywać płatności tylko za pośrednictwem serwisu autoryzacji płatności "Dotpay" - PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 PLN, opłacony w całości gotówką..
 2. Opłaty dokonuje klient po przekierowaniu przez system e-palatyn na stronę Dotpay. Zamówienie zostaje realizowane dopiero po jego opłaceniu (gdy powiadomienie o wpłacie dotrze do systemu PALATYN).

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące umów, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz nazwę Konta (Login) i adres e-mail Klienta;
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

 

V. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

VI .Polityka prywatności oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informacja administratora danych osobowych w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,), dalej RODO:

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją na platformie zakupów, utrzymaniem konta oraz zakupami jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Księdza Józefa Jałowego 23a, 35-001 Rzeszów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej jako Sprzedawca. Kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez adres administratora wskazany powyżej.

1.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

- rejestracji i założenia konta w serwisie internetowym w systemie ePalatyn

- przyjmowania i odpowiedzi na zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego

- realizacji umów sprzedaży za pomocą systemu ePalatyn

- realizacji obowiązków prawnych administratora nałożonych przez przepisy rachunkowe i księgowe

- utrzymania konta użytkownika i innych usług z nim związanych w systemie ePalatyn

- zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej  poprzez rejestrację danych eksploatacyjnych użytkowników serwisu sprzedaży internetowej

- ustalania, dochodzenia należności i roszczeń

1.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie udostępnienia możliwości skorzystania z usług, realizacji sprzedaży oraz utrzymania konta użytkownika i odpowiadania na jego zgłoszenia związane z obsługą umowy sprzedaży

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizowanie zadania w interesie publicznym i odpowiadanie na zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego w stosunku do osób, które nie zarejestrowały konta w serwisie – w związku ze statutowym zadaniem w postaci realizacji zadań miasta Rzeszowa z zakresu kultury fizycznej, sportu i  turystyki,  administrowania  oraz  zarządzania  obiektami  i  terenami  rekreacyjnymi  stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązku prawnego zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w zakresie danych eksploatacyjnych

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązków prawnych w związku z przepisami księgowymi i rachunkowymi np. w związku z wystawianiem faktur i księgowaniem i ewidencjonowaniem opłat.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie należności i roszczeń – w przypadkach, gdy zachodzi konieczność ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

1.4. W zakresie posiadania konta w systemie ePalatyn Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu żądania usunięcia konta lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam, że nie życzą sobie Państwo  dalszego posiadania konta w serwisie. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem w zakresie danych związanych z zakupami usług. W zakresie obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowo-rachunkowych dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

1.5. Odbiorcą danych jest podmiot, z którym ROSiR zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – jest to firma MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35, która . W przypadku płatności za bilet odbiorcą danych jest operator płatności, który występuje w roli oddzielnego administratora danych osobowych. Innymi odbiorcami mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa po wykazaniu podstawy prawnej.

1.6. Na zasadach przewidzianych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa:

- Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania)

- Prawo żądania usunięcia danych osobowych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Prawo do sprzeciwu

1.7. W przypadku, gdy klient uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

1.8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zakupu usługi poprzez Internet. Niepodanie będzie skutkować niemożliwością zakupu. W takich przypadkach istnieje alternatywna ścieżka zakupu w formie tradycyjnej.

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną umów sprzedaży wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 4. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Sprzedawcy z serwisu (dane eksploatacyjne):
 5. identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych z formularza rejestracyjnego;
 6. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 7. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
 8. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 10. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 11. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./
 12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu transakcji sprzedaży.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 15. Specyfikacja Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

VII. Informacja o plikach „cookies” w systemi ePalatyn

 1. ePalatyn może używać plików „cookies” kiedy Klient odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer ePalatyn na komputerze użytkownika, które serwer ePaltyn może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron ePalatyn.
 2. ePalatyn może także umieszczać pliki „cookies” w celu:
 3. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu)
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron w/w serwisu
 5. dostosowania serwisu e-palatyn do potrzeb Klientów

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji ePalatyn. Jednocześnie ePalatyn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach ePalatyn.

VIII. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.

W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://rosir.palatyn.com.pl/ oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Regulamin e-palatyn wchodzi w życie z dniem 11.06.2022